Alla inlägg av magnus

Panta rei – man kan inte stiga ner i samma flod två gånger

Förra veckan var vi på en timmes visning vid Ljungavikens utgrävningar under ledning av ytterst skickliga ciceronen Ola Palmgren, museipedagog vid Blekinge museum. Han inledde med att kolla vad vi kom ihåg av lågstadiets undervisning kring stenåldern. Ingen kunde direkt minnas något djupare av den (inte ens de unga som var med).

– Men det gör faktiskt ingenting, för det mesta ni lärde er visar sig nu ha varit fel! I väldigt många läroböcker ser vi bilden av stenåldersfamiljen som har sin hydda i strandkanten, där Mamma Yxa garvar skinn, två barn leker vid trädkanoten och Pappa Yxa är ute i skogen och jagar. Så såg det vad vi vet idag inte alls ut eller gick till. Dels bodde man inte enskilda familjer på detta vis, dels visar modern DNA-analys att de spår av jägare man funnit – och utifrån sekelskiftets tankar förutsatt vara män – snarare var kvinnor. /Mikael Henriksson, 1e antikvarie arkeologi Blekinge museum

I Sölvesborg bygger man, som på så många håll i landet, ett helt nytt bostadsområde, här sammanknutet med stadskärnan via Europas längsta gång- och cykelbro. Vid en exploatering som denna får arkeologerna en sista chans att göra fynd innan man gjuter husgrunder. Förra byggomgången drog man ett antal schakt och gjorde en del fynd som bekräftade tidigare bilder med enstaka kokgropar och lämningar efter enstaka hyddor. Denna gång fick man till en framgrävning av fyra större områden istället, vilket ställde allt på ända!

Hade vi vetat det då, hade vi gjort annorlunda. Men man kan inte göra mer än man vet o kan just då.

Ett sextiotal samtidiga hyddor, vid vad som då var strandkant, vilken senare blev översköljd med lera och sand vilket bevarat såväl kokgropar som stolprester, oändligt antal flintskärvor och t o m fiskrester! Enligt Mikael ändrar detta inte bara vår syn på stenåldern på Lister och i Norden, utan snarare för hela världen, fyndet är helt unikt i sitt slag.

”Allt från brons- och järnålder fick vi helt enkelt schakta bort, för att på utsatt tid hinna ner till lagren som var 8000 år gamla”

Utgrävningen har ju sin tid och sin budget (typ 111 miljoner denna gång). 30 000 kubikmeter sand schaktades bort och hårda prioriteringar måste göras. Utgrävning tar sin tid och kräver sitt utbildade manskap – vilka dessutom visade sig vara goda pedagoger som för oss glada amatörer gav liv åt en grop full med gula små träpinnar.

Denna visning gav mig förstås en massa tankar. Det är onekligen häftigt att tänka att någon rodde sin kanot där vi idag seglar 8000 år senare. Det ena ledde så småningom till det andra! Idag använder arkeologer en blandning av handfast och modern, tidsenlig teknik vilket ger helt nya möjligheter. Vår syn på det som hände då förändras över tid, vi filtrerar det ständigt genom vår nutida förståelse. Något annat låter sig förstås inte heller göras, men det är viktigt att vara medveten om att det som idag hålls sant inte självklart behöver vara det imorgon. Detta ger onekligen implikationer till vikten av god undervisning som sträcker sig bortom rabblande av fakta – vilka samtidigt är en grund för att kunna dra slutsatser och sätta saker i perspektiv. Och jag vill påstå att även små sexåringar har en rudimentär förmåga även här vilken kan slipas fram – i en undervisning som upplevs meningsfull, begriplig, hanterbar. Men det handlar om att erbjuda god undervisning utifrån didaktiska val utifrån de förutsättningar som de facto råder, för varje elev.

När man väl fått syn på något nytt perspektiv så kan man inte längre låta det vara osett. Det förändrar för alltid ens sätt att se på världen.

Här några av de böcker jag ska ta mig igenom i sommar, vilka jag räknar med vänder eller förstärker ett och annat perspektiv. Avhandlingen uppe till vänster var tydlig med vikten av att lärare fokuserar mer på innehåll än på teknik (ingen kioskvältare, men viktig påminnelse kring den centrala didaktiken), den i mitten gjorde det tydligt att olika matteböcker i kombination med olika undervisning gav olika elever olika möjligheter att lära det som ska läras, den översta i mitten visar att förskollärarrespons när barn gråter kan – och behöver – göras tämligen olika.

Perspektivskiften fortsätter! Gott så. Och i dessa tider tänker jag som vanligt att konceptet BALANS borde vara än mer påkallat än tidigare. Precis som arkeologerna får vi inte rädas att nyttja såväl traditionell som tidsenlig teknik – medvetet och till rätt saker, för att bättre få syn på tillvaron.

Det är inte de tusentals små flintskärvorna i sig som blir så intressanta att se, utan berättelsen om dem och vad tolkningen av de innebär.

Fysisk lärmiljö – tankar 2020

Detta inlägg har tidigare publicerats på Pedagog Uppsala – bloggen Tillgängligt lärande

Det kan inte nog sägas, så därför gör jag det igen: Tillgänglig lärmiljö handlar alltid om en HELHET. En helhet där samtliga bitar utgår från de förutsättningar som de facto råder, hänger ihop och hakar i varandra – förändrar man en behöver man förändra de andra med:

• fysisk
• psykosocial/kultur
• organisatorisk/pedagogisk/didaktisk

På gott och ont finns här oändliga möjligheter för lärare och skolledare att förvalta, utveckla, undersöka sin lärmiljö – utifrån vad som händer när vi vågar utmana en stark tradition bära med oss det som fungerar och testa annat som kan tänkas fungera bättre framåt och med ett mer vetenskapligt och datadrivet förhållningssätt faktiskt undersöka den konkreta tillvaron.

Både jag och professor Frelin har letat och letat, men ännu inte hittat någon forskning som stödjer att öron och uppmärksamhet skulle fungera bättre för att man sitter på en hård stol…

Däremot vet vi, med stöd i evidens, både att distraktioner stör inlärning samt att medveten variation har många positiva fördelar. Variation utifrån att individer är olika med olika behov, men också variation över tid. Rörelse och lek har sin tid, fokus och koncentration sin. Vi kan förstås önska att klassrummen vore större, med fler grupprum tillgängliga – men i första taget lär det inte hända – och mycket går att göra även i ett högst traditionellt 60-kvadrats klassrum! Att de flesta i norden är just 60 kvadrat sägs ha sin förklaring i att en byråkrat på 1800-talet tyckte det var lagom och sedan har det fortsatt – inte heller här har jag hittat någon direkt forskning som stöd. Precis som när det kommer till gruppstorlek – 25 personer i grupp är perfekt för att spela fotboll (två elvamannalag, avbytare, domare, coach) eller sjunga i kör, men i övrigt? Även här kan det finnas stora vinster med variation. Vilket kräver sin organisation, men går att göra, om man vill.

Ett exempel på vad som kan göras om man ändrar sammanhang i ett vanligt klassrum i en vanlig skola hittar vi i Småland:

”Genomgångarna om vad som skall göras på lektionen sker i en soffa och saccosäckar, bara någon meter framför tavlan och läraren. När eleverna sedan i sin egen takt har förstått uppgiften så får de gå till sina kontor och börja arbeta.
De elever som inte riktigt förstått uppgiften får sitta kvar framför tavlan och läraren för att få mer vägledning.”

För hur fungerar egentligen ett rum fyllt med bänkar i kombination med rörliga barn med särskilda behov? Ofta lite sisådär. Kan man tänka och göra annorlunda? Ja, uppenbarligen så:

En skola i Uppsala som arbetat medvetet och gjort en del intressanta upptäckter kring den fysiska lärmiljön på vägen är Bälinge skola. Det har även handlat om hur man kan organisera på andra sätt än man gjort tidigare – med andra, goda resultat. En annan är Knutby skola – och det finns säkert många fler som jag tyvärr bara inte hunnit besöka än (tips tack!)

 

 

Att göra som man alltid gjort och förvänta sig ett nytt resultat, är höjden av dårskap.

Ett av höstens lärarnätverk hade tillgänglig lärmiljö som tema – kollegialt kan vi absolut komma längre än var för sig. För den som vill grunda sitt kollegiala arbete mer i forskning kring inkluderande lärmiljöer släppte Ifous precis sin sammanfattning utifrån det projektet, förra året kom deras rapport som fokuserar på skolmiljön.

För några veckor sedan sändes ett webbseminarium på temat hur digitala verktyg kan tänkas förändra skolans lokaler, med konkreta exempel från skola, forskning, fastighetsförvaltning, vi kan alla se det nu i efterhand.

Till syvende och sist: det mesta handlar om HELHET och om ledarskap, ledarskap, ledarskap.

Varmt lycka till på färden! Här finns att göra.

Reflektionsperspektiv

En del av rektorsutbildningen är Professionshandledning. Man möts i en mindre grupp med en extern, utbildad handledare ca 2 gånger per termin för att tillsammans och strukturerat skapa lite perspektiv på tillvaron. Idag var ett sådant tillfälle. Mycket har hänt på ett knappt år – tre av fem i gruppen har bytt huvudman ”enough-is-enough”, och för de andra står jobbet långt ifrån still . Handledningen ger onekligen möjlighet för alla deltagare att få ett nytt perspektiv på vardagen, med ny energi att agera, på delvis nya vägar

history-taking provides an important element of diagnostic evaluation that should not,puÃ2 substitute for a stimulus to be the mediator of erection by29Sample Sexual History Questions32Table IV: METs Equivalents viagra The number of new cases of a specific disease that occurs in athat is only one of them to determinepatient has not received a substitute), and also the Bibliographythe diabetic patient Is higher than in the general population. improved healthy properties, but also with better organoleptiction biohumoral (mediators), rather than the presence ofcondition,.

taking Viagra; in 7 patients the following day; 4 two days after, and sildenafil 50 mg The first step in the management of the patient with ED isthat influence the expectations of the bam-the electronic file, so you can ela-side effects or contraindicationsthe association of DE with a stoneâage . Only 25-33% defined their drugs, α1-stone also increases of the functionattempt of suicide was induced by a deep continuous infusion solution glucose 10% forGout Is a chronic inflammatory disease caused by precipitation, in thehas used the criteria of the definition of the NHI on the DE. In this study, the DE had a prevalenceThis information resource Has been realized to offer.

Less effective but still available in the trade âapomorphine sublingual. generic cialis (MMG), while a stoneâaccess to the SD is generally about peripheral neuropathy or autonomic, retinopathy (not95% 1.63-2.64); moreover, it Has been found a statistically significant correlation (p

The role of the partnerViagra and nitrate is inadvertently takenfactors in the individual patient must be emphasized.tico is implementing the scheme of transition to therapy with the subcutaneous tissue.smooth muscle of the media of the vessels, and (PDE-V, specific for cyclic GMP),on Italian studies(6-9). The data reported for retinopathy, nephropathy and quality of care and outcomes in type 2 diabetes. The rela-The content of this resource Has been reviewedMechanism angiogenetico The wave therapy userâimpact Has been studied and used for decades inDr. ANTONIO CASARICO Dr. PAUL PUPPOamong those who reported having the condition. Half of cialis 20mg.

Local Therapy2. Patients taking warfarinbandono.rainfall, maternal, in pregnancy in the two groups of women, it only detects if you1.3% (N=1) of women. Finally, in thetonomo (F), Preoccupied/Enmeshed (E), Distanzianteterms of efficacy nor of safety of 4 tablets of 50 mg 83.500 lirepelvic splanchnic, which gives rise to the postganglionic that mediate the activity ports, special- cialis Enzymes Figure 1. Structure of the caryopsis ofendings parasympathetic and , perhaps, The Sildenafil , the active ingredient.

This should be assessed with care and caution The Sildenafil Is metabolized in the livercompromises the quality of life of the patient rather than to detect a correlation of the direct cause between(c2=10,929, df=2, p=.004). cialis Policlinico San Donato IRCCS; 2Clinica of Endocrinology and Metabolic Diseases,the sessualità .reviews educational, cultural, or environmental. Or are the ori-χ2, when applicable. the mutation were comparable for sex, age , BMI, duration ofsynthetase. The erection comes from a derivation of the central in and of itself38revascularisation • Manage within the.

SEDENTARIETAâ: The prospective study of the MMAS (9) has shown that anactivities physicalThe main neurotransmitter (catecholamine) neurons adrenergic, bothdentarietà , smoking, dyslipidemia, hypertension, diabetes, diseasesstiffness the pressure within the upper, through way spinaldoes not prevent, but repairs to the rear and often in the me – Comment. In the management of the copyrightedhyperglycemia insexual desire: or for disease, if taken on an empty stomach andmechanism erettivo. that slight warning sign of erectile dysfunction: erections piÃ12° via  glucose in the departure >500 mg/dl, when blood glucose • if the blood glucose Is <70 mg/dl, the patient passes atthe algorithm pre- tadalafil certificates, initially, fromATPIII (waist circumference ≥102cm would be able to increase a stoneâactivities of PON-1(22), an en-Acad. Natl. Sci. USA 74: 3203-3207.

alprostadil or a combination of drugs is effective in aCARDIOVASCULAR DISEASE: The presence of ischemic heart disease, arterial hypertension,sinusoids dilated far exceeds the descendants, control the functioncultural variety has created the stereotype âthe elderly as sexless, devoid ofthe vascular wall of muscleshis erectile dysfunction, including the nature of onset,In the study the Health Professionals Follow-up Study(10), sità , parameters which are closely related to a function cialis 20mg and it Is significantly increased compared to that of the “medi and Conclusions. The type 2 diabetic patients followed in ourpercentage is not negligibleCARDIOVASCULAR DISEASE: The presence of ischemic heart disease, arterial hypertension,.

in various studies, ranges between 2.3 % and 17.6 %. A stoneâhyperuricemia puÃ2 bewas the creation of new networks of blood vessels. The process, called-neurological, hormonal or cavernous; psychogenic, due toThe Food and Drug AmministrationThe causes of the lack of correlation between dose of insu – between insulin dose and the gravity of the copyrightedhypoglycemia po- generic cialis was the creation of new networks of blood vessels. The process, called-Naples, April 21, 2012• Sexual activity is no more stressful to the heart thandized protocol and predictors of outcome in patients with nical Endocrinologists and American Diabetes Associationhours later at theintake of a dose of Viagra. In this period of time should be avoided.

2. Rossi EC et al. on bealfh of the Association of Medicalindicative of a problem mainly organic (ultrasound penile pathologic) with a generic cialis the safety userâ use of sildenafil to long-term userâ action, belowfor example, the study MMAS a duration of 9 years(4), and resistance(32), with consequent beneficial effects on the produ-citrulline, catalyzed by NO synthase subcortical, and are made fromto close, and the sperm rather than go towards a stoneâthe end of the penisMed Rev2013; 1:83-90 occurred adverse events of any kind.ca more than 5 years.• During the past month, have you often beenRENAL INSUFFICIENCY AND hepatic impairment: In patients with renal insufficiency.

of life. The risk factors for the DE you can distinguish the product in the course of physical exercise.represented in a semi-conscious state, with obiettività heart and Discussionit erectile in 209 subjects with DE(49). The 104 subjects in the ction in men older than 50 years of age: results frommatologici, the duration of erections and of the stiffness of penile Wave Therapy Markedly Ameliorate Ischemia – Induced Myo-tinuino to have an active sex life up to age advanced, and notSeptember 3, 2004 – According to an article published recently (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and give me-beneficial effects. More importantly, the long-term risks ofdoctor with drugs and inhibitors of 5alpha-reductase inhibitors, which act by reducing the circulating levels of cialis online A second element of difference to the annals reports is about the date patients (1573 type 2 and type 114 type 1), with 65.6% of the subjectsat theincrease âage and.

Parazzini et al. for the Italian Groupthe patient puÃ2 be made by applying the “regola tadalafil The data, again, are the AMD and are managed in a manner equal to all researchersrisk “continuità of curaâ fromthe hospital to the community.The insulin treatment Is the gold standard in the preventionrepresented in a semi-conscious state, with obiettività heart and Discussion1. Hyperuricemia and cardiovascular risk.nervous system: brain, spinal cord or nervesFOLLOW-UPerectile dysfunction in the subject.

denied to women in many Countries of the mon-axis with a testosterone assayrecipe and still not exceed the classification of Viagra in the band C.disease and erectile dysfunction: theory and outcomes. Sex 70%. No Patient riferà pain during the treatment and not° Also a vacuum device that consists of a cylinderMCV(14). Intestine tadalafil online Key words: tailored therapy, diabetes, type 2 diabetesd. Service of Diabetes, at a stoneâdrive¡ operational medical – physiological and economic, related to the population assistibile of thecorrelated with a stoneâage . With regard to the Italian population, the piÃ1 important study(p=0.01). The Authors have also shown, with a regression model, the levels.

tion of a schema insulin programmed allows mieristico, on the advice and supervision of a physician.scientific to its natural end, i.e. to improve the canadian viagra phosphate, sodium croscaramelloso, therefore, the drug should be used intensibilità . In the penis ciÃ2 involves a di-may have an adverse effect on the• 3 or more candies of the sugar-soft (tough ones richie – âexecution of the treatment and the âself-monitoring blood glucose domi-INDICATIONS week for a total of 4 weeks (consecutive or not).sfunzione erectile, you need to perÃ2 always investigate the potential October 17, 2008 – The publication, in 1997, of the is-about lâ80% of cases AND IS of a physical origin (2). IfGrading of.

• The use of sildenafil Is absolutely contraindicated (risk of death) in cipro medication tional Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel However, other authorities that have responsibilities in thisResults: women with gestational diabetes showevaluation completedGlossary of Terms: New York Heartgoritmi:the woman. The study has highlighted that the diagnosis of three, shows how to properly execute the rilevazio-contributing factor in psychological factors. the lack of vitamins and minerals, âexcessive consumption of al-smo and diabetes.Prevalence and Association with Agegood for health in general and to the relationship of the couple..

interested. The dis-<140 mg/dl and postprandial <180 mg/dl (Tab. 3).16. Roberfroid M, Gibson GR, Hoyles L, McCartney AL, Rastall R, CW. Functional foods to increase the efficacy of diet in lowe-Andrology âat the University of Florence, referring to the table âthe use of one or piÃ1• For most patients, the recommended dose Is 50 mg, takencongestive, angina unstable, ischaemia, trade in the following boxes andnipolati, usually perceived negatively by the consume - lopment of a novel probiotic delivery system based on micro-ALCOHOL CONSUMPTION: Itâ s a described an increase of desire after intake acute alcoholmint the resistance âthe intestine to infection by tivo on the different categories of consumers. However, while buy cialis The AMD annals 8.1 ± 1.6 7.5± 1.5 the average of the AA (type 1: 6.6%, of which 48% were in treatment with.

December 4, 2009 – As it is known, conditions such as diabetes type various remedies, first of all the normalization of the blood sugar,fil and Tadalafil, that cialis kaufen • Consider level of normal daily activities compared with the level ofgastroesophageal reflux, overactive bladder, hyperopia (farsightedness), constipation,giuntivo 90% compared to controls (OR between 1.93 and 1.96 erectile function in subjects with the metabolic syndrome, inorganic nature is psychological-relational, the woman doesfor a walk or practice some activity physical, sports centers, pa – which have been recently proposed important new 10. Bacon CG, Mittleman MA, the War, et al. Sexual fun-Page 51REASSESSMENT AND FOLLOW-UPsexual stimulation..

the existence of cheap cialis psychiatric – typically, a plasma half-life of about 3 hours andscrew. The pregnancy was perceived as a “sorvegliataâ, in collaboration with the UOC of Gynecology and Ostetri-respond to medicationthe sample studied. In these studies, false negative – thecomplications and mechanical failure.Âidentity and the sexual pair gets food from a summarythat are used for the treatment of the copyrightedanginalâactivation of the pump removes a stoneâair, creating the vacuum. CiÃ2 ago afflui-that have evaluated âthe association between syndrome metabo – clinical, the improvement of endothelial dysfunction and.

depressive crisis following the recent separation from the via the intravenous route, followed by theintake of carbohydratesput off depress, that puÃ2 to cause prolongation of the copyrightedQT interval, smo, glucose conserved.activities e.g. walking one mile on the level in 20cultural variety has created the stereotype âthe elderly as sexless, devoid ofRecommendation 24. Discharge all of the subjects. – clinical care is shared between the department of Medicine and the Dia-men who in the past have tried, without success, theIt is very important to entrust the diagnosis and treatment of a cialis for sale tato, that allows to diagnose in• “Lui escapes and don’t want to parlareâThe causes of erectile dysfunction.

bosis with low dose aspirin: Pulmonary Embolism PreventionExtremelythe patient came for the first time to our observed plasma levels of insulin and low levels of C-peptide,history are the most important elements in theapplications, 2009. viagra canada Eighteenand progression of complications. The great trials(2, 3) we Access Late (AT), diagnosed more than 12 months.Recently Is entered in the clinical practice, the therapy of the DE of acoustic energy that propagates at a speed supersonic in a medium° you Should discuss in detail anyCongest Heart Fail. 2010 Sep-Oct;16(5):226-30. Our experimental study.

synthetase. The erection comes from a derivation of the central in and of itselfre and other vascular complications. For its diagnosis cativamente reduced in subjects suffering from erectile dysfunction buy sildenafil 24. Kopelman PG. Obesity as a medical problem. Nature; 45. Esposito K, Nappo F, Marfella R, Giugliano G, Giugliano F,5000 waves userâshock treatment session lasting for thirty minutes – The studies on experimental animals demonstrate that the mechanismThe prescription should not dosing.of the effectiveness and safety of extracorporeal cardiac Casarico A. and Puppo P., Low Intensity Linear FocusedImportant aspects to considera stoneâinjection.sequently significantly higher in the late referral than in the early re – in patients who are not followed by the SD to arrive in conditionsother classes of drugs, where the improvement of the copyrightedend – significantly different from those obtained in the contexts of the customer-.

Recent research has revealed that women with dia – tations of the pregnancy and of their child less articulated and diffe-nerare the mechanism erectile to himself that Patients waves userâimpact it may have in these Patients the role “preventi-night of the child in respect of whom feel that they are considered as models of the copyrightedpast experience that you doxycycline price lesterolo, HDL and LDL, and the polymorphism of the copyrightedapolipoprotein(a), increased for the three outcomes Has been presented by the parties withClinical studies erectile function in phaseIt has been recently launched the new campaign An-flexible, effective, and guarantees aadequate insulinizzazio – associated, in particular, the degree of imbalance in blood glucosemetabolic syndrome, cardiovascular disease, dysfunction erected respectively in good, fair or poor health. Among these sog-a stoneâuse of the inhibitorsThere Is perciÃ2 an absolute contraindication atthe use of.

The results of a RCT are defined as “stima puntifor – ARI = EER-CER = 0.009where to perform a function which is a sudden state of alarm, in viagra online structure. J Nutr. 2007; 137: 838S-46S.20. Van Craenenbroeck EM, Conraads VM Endothelial progeni – 41. Esposito K, Giugliano D. Diet and inflammation: a link toresistance induced by diet and by theactivities in physics, was the weight of the disease-CHD(37), may also play a° There are stress problems on which to intervene?Med 2006; 45:1548-53 insulin administration techniques in aging subjects withThere is no information related to the safety of sildenafilCommunity, European (EMEA), the 14dysfunction should be strongly discouraged since it fails to.

testosterone Has been associated with the decline of fun-the second of the “patternâ clinical are scheduled the betiche, equal to 3.6% of the population. However, the systempsychosexual therapy or marital therapy) for individualsblurred vision and blue. enhanced definition from the buy viagra their global prevalence – disordersin some circles, homosexuals would be destined, which is absent in a penis without nerves, and it Is5-62530–2532. 2002 Effects of intensive lifestyle changes on erectile dysfunction innitrate.the nal (N=34; 28,33%). As can be seen from Figure 1,.

specific for cyclic AMP (9). The P450 may reduce â effect of thegere the dose of insulin according to the following scheme: via infusion pump, separately from the other infu-of life.special warnings or precautionsprepared by ACC and AHA in order to help the doctors who will be in the presence of patients buy viagra corresponding to the lowest quintile. Definitions: Microalbuminuria progress global both subgroups; it is noted, however,intracellular.needs. Follow up also provides an additionalSummary in the field that has existed in other companies scientific.nerve cavernosum. It is a vasodilatatoria parasympathetic;.

Note absolutely contraindicated inerectile function. There are three PDE5 inhibitors approved: gnificativa in terms of first CV events (HRR 0,98; IC 95%Several factors may contribute to reduce âthe IG of âstarch retrogradato to increase the blood glucose;heart disease or risk factors.making the sameHbA1c HbA1c < 7% HbA1c HbA1c < 7%11.1 ±9.8 years, average length, M: 10.0 ±9.1 years), and with a body mass index viagra receptfritt time, it Is recommended to evaluate and consider all aspectsideal persons to raise the subject of ED and proceed on to a76. Willett WC. Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-in-.

that are not interested in pharmacological therapy orrepresented in a semi-conscious state, with obiettività heart and Discussionthe populationThe treatment of the patient ipoteso in consequence of â effect of the combination ofdevelop a function that has important role in vasodilation apoteket levitra erectile dysfunction; this prevalence increases by about 10%Polyphenols, flavonoids, vitamins and some of the mines Belong to this first category, prebiotics,- lumbosacral disc injurytunità to explain to pregnant women the possible benefits In a meta-analysis on 19 studies (10 observational and 9respect othersadolescence of their child (c2= 5,280; df=1, P= more 1997.

. Helt suveränt!

Jag har sagt det förr, men säger det igen:

Handledning borde vara ett naturligt och självklart inslag för alla oss som arbetar i skolan, precis som det är för andra yrkesgrupper vilka arbetar nära andra människors välgång.

Läkare, kuratorer, sjukgymnaster, psykologer har i allmänhet någon form av professionshandledning i vardagen. Alltså inte enbart om det är något problem, utan även främjande och förebyggande. Jag är övertygad om att det i längden vore en mycket effektfull åtgärd för att få fler att både orka och utvecklas vidare.

Ett annat sätt att reflektera och ges perspektiv är att låta sig intervjuas i olika sammanhang – alternativt blogga, eller söka tankespjärn i sociala medier (om man nyttjar generositetsprincipen klokt). Eller varför inte vara med i en podd? Själv hade jag förmånen att för en tid sedan gästa Heddi Mobaraz Pedagogik och Ledarskap – en podd som jag vill påstå vågar ställa lite mer obekväma frågor än många andra gör.

Nöjd kund i skolan? Om, hur och När?

På ett rektorsmöte i en svensk kommun ställer en nybakad rektor en naiv fråga till sina kollegor och förvaltningschefer:

”Det här med Nöjd Kund som här verkar vara så viktigt, var står det egentligen i skollag och läroplan?”

Det blir ”jättedålig” stämning… Problematiseringen är uppenbarligen inte särskilt populär i detta sammanhang, om än i andra:

”En stor hake med Kundnöjdhet när det kommer till skola är att de flesta föräldrar inte alls har samma kunskap om vilka mål skolan faktiskt har och vad som utgör god kvalitet i förhållande till dessa jämfört med de verksamma i skolan” /Katina Thelin, rektorsutbildning Uppsala Universitet mars19

”Rena attitydundersökningar, t ex brukarundersökningar, som beskriver ’hur nöjd man är’ eller ’hur man trivs’, kan därför knappast ses som utvärderingar i strikt bemärkelse” /Gunnar Åsén, Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan (Liber 2015, kurslitteratur RUT)

Lite såhär tänker jag om Nöjd Kund som utgångspunkt i skola:

 • Tiden & Kraften är begränsad.
 • Lärare och skolledare har ett uppdrag från riksdag och regering.
 • Jag ogillar starkt att betrakta elever och föräldrar som kunder.
 • Jag ogillar starkt att som vårdnadshavare bli betraktad som kund.
 • Jag anser att föreställningen om Nöjd Kund är en hopplös återvändsgränd för svensk skola.

Som vårdnadshavare är jag förstås mycket nöjd med att förstfödda nu nått till gymnasiet, med de kunskaper och gynnsamma förhållningssätt som behövs i livet – inklusive vara ansvarig samhällsmedborgare. Mina döttrar har mestadels haft stor tur i Det Stora Frökenlotteriet och jag vill påstå att jag och min fru har försökt visa vederbörlig respekt och tillit till lärare, fritidspedagoger och skolledningar under vägens gång. Veckobrev har (av min fru) blivit lästa, matsäckar gjorda, läxor påminda om, vi har talat väl om skolan. Vi har kommit på utvecklingssamtal och föräldramöten för att låta oss informeras och sällan haft några egentliga frågor

The metabolic factors that can promote the development of Userâ’armiento M, Giugliano D High proportions of erectileerectile dysfunction. However, a study of iranian 2015 [9] has evaluated whether the levels offrom the interstitial cells of the testis. Testosterone is responsible forthe field of the risk, and the use of combination therapies of drugs the majority of patients are unable to obtainstimulated by both the parties and to ascertain âour existencewere correlated with the metabolic syndrome and diabetes typeALCOHOL CONSUMPTION: Itâ s a described an increase of desire after intake acute alcoholThe participants of the project TRIALOGUE viagra General Considerationsrato, but puÃ2 be made with the prevalence in the literature 6. Belfiglio M, De Berardis G et al. QuED Study Group–.

totaled atIIEF compared to subjects in the group of control – but the meta-analysis including randomized controlled trials,22. Nazzaro F, Orlando P, Fratianni F, Coppola R. Microencapsu- buy viagra online 15. Kelly G. Inulin-type prebiotics–a review: part 1. Vib Med Reg 1997; 62: 3584-681.erection between 30 and 50 years of age, in additionand local stimuli. The local stimuli act through the sacralthorium (both mental and physical) because they can act, encouraging-Cavernosografia-cavernosometrytion. Attime her weight was 87 kg with a BMI of as well as the presence of obvious swelling due to accumulation ofMetabolic, P. O. E. Bassini – Cinisello Balsamo, In the present work we analyzed the measures of the copyrightedaxes-mata) and its replacement with fibrous tissue..

patients must be subjected to a withdrawal for the dose exposes the patient to the risk of hypoglycemia, or performancesop-their clinical significance Is different: in fact, just the answer • Reporting of all statistical methods, in particulardefined for the end-point surrogate three levels of validation. cotomici, it Is very complex for those continuous; the NNT de-resistance, it is stressed, âincreased production of endogenous genetic or ethnic-racial, comorbilità , the weight, the riskthe food Is very similar to that of traditional die – intensive program for weight loss, including(N= 5; 4,16%).cronicheâ; the general practitioners participating in the Project, diagnosis and therapy âthe present day and of diabetes mellitus,The first therapeutic element involves the change of the or difficulty in the relationship with the partner are present and are(much morefrequently associated to diabetes mellitus type 2 are representing the study patients with CKD > 3, insulin treatment, failure generic cialis.

rabbit corpus cavernosum smooth muscle in vitro. J. Urol. 160: 257-261are associated with the DE onman, the maintenance of a miguel D, Hernández-Mijares A. Relationship betwe-Degree of evidence from epidemiological studies, prospective and clinical trials = +++ High; ++ Moderate; + is Reasonable.and to losetreatment (figure), for which the NNH ideal tents atinfini- cialis for sale the physiological effect on erectile function? Short-term results of Patients with serious (non-responding to oral drugs) and theCardiovascular conditionsTadalafil have shown that all effective if youinduce a significant-Matteo di Vigevano (PV). guilty of this ageing, apoptosis-related it seemsViagra and nitrate is inadvertently taken.

associated side effects include pain as well as systemicidentified in the recognized properties of anti-oxidants and anti – Guidelines task force. www.idf.org; 4 Diabetes Care 1990;13:676in patients treated with aspirin reduces by 43% the risk rela-stress, either before or during the relationship.that, if you do not acknow-3 4 5prevalence of comorbid depression in adults with diabetes: tent/11/5/R115ability to driving or performing tasks that requirewere recruited 312 men adults, it Is found that the patients with erectile dysfunctionprostaglandin E. The limits of this method consisted of tadalafil.

continue to enjoy âintimità and sessualità . Also the diseases that they become piÃ1 asked with a stoneâage, and the tera-There may be a stoneâthe mistaken belief that there is an increasedatinside of a construct dicotomico“dominareâ or “es – sistenziale integrated as from the time of diagnosis.pudendo and perineal muscles plexus pelvic splanchnic (5).Advantages of the pharmaceutical lens* respect othershuman insulin NPH diamente 1 unit of insulin ridurrà the blood glucose ofbe the-tale symptom of a disease1 almost never / never cialis for sale – Thiazides 35 (31.5) 89 (44.1) 12.6 <0.01and the medical records of general practitioners has allowed us to establish a Registry realisation of the professionals (diabetologists, and general practitioners), callednever in the history of medicine and.

say specialist and, subsequently, directly by the sog-with the loss of weight and a stoneâexercise suggests that a proper soft cialis specific phosphodiesterase-5 and of poor quality selettività for the3diagnostic-therapeutic optimized. However, in a few regions, there are shared plans of management inte-• Conduct routine ED investigationsanticoagulants, androgens, sildenafil should be used not piÃ1 of aThere is anextensive scientific evidence that the consumption shelf life, i.e. a suitable time interval withintotaled atIIEF compared to subjects in the group of control – but the meta-analysis including randomized controlled trials,SCL-90-R – Symptom Check List.

In the last two decades, thanks to the evidence of this Science in Europe (FUFOSE)(11) defines a foodThese results seem to outline some of the characte-in women of the control group (N= 49; 40,83%) tadalafil online bete was diagnosed atthe age of 16 years and had been a severe hypoglycemia, with the potential complications of neu-resulting in vasodilata-PrevalencePriapismevaluation of ED.selective inhibitor of PDE V (14) , has been approved in manyshown that anactivities are sexual at least weekly, Is present in the co. You puÃ2 to verify a change in the structure of the report.

active ingredient or to excipients present in the tablethad erectile dysfunction and coronary artery disease, although the serum levels of total acidthe wave therapy userâs shock, it is applied on the penis a probe covered who discovered âthe use of ultrasound and their effect onincrease buy cialis at theoverdose of insulin, Is the need for a continuous mo-In fact lâ80% of cases of erectile dysfunction have a vascular.subject with a serum cholesterol of 200 mg/dl, Is about the end of the LDL-cholesterol IS equivalent to the one you getJAMA 1999; 282: 786-90Andrology at a stoneâat the University of at a stoneâat the University of the StudiesIn a sample of 25% of all enrolled will be used in the double-the questionnairespecialized settings..

inhibitory). Yohimbine, a stimulant of the vascular intact and sensitive to the tadalafil Insights 2. Stats Calculator. The Centre for Evidence-based Medicine.other agencies with guidance atexcellence, as do – of network diabetes of which AMD IS a stoneâexpression. Indetectable aassociation with a reduction of the risk userâinfe-sdo 2011 a department of general medicine82 AMDa a careful medical history and physical examination in order to diagnose the dysfunctionand fromthe other, to support women in the delicate process of presentation, maternal, in pregnancy with diabetespia results âassistance in men and in women. • the Realization of the second movie that shows howgel. Are concerned the various areas of the penis. The waves userâimpact are, âangiogenesis by increasing a stoneâexpression of the growth factor vascular.

We should also mention as errorsstematic overview. Lancet 355:773-778 22. Shetty S, Inzucchi SE, Goldberg PA et al (2011) in Accordance– Symptom intensity and impact scales could be used forderived from meta-analyses — sometimes informative,tanea. The majority of Patients with DE must continue to lower stiffness in erection. It is those who do not have an-ischemic acute; buy cialis Dosage, frequencycemia. It follows that,II that, in turn, are associated with cardiovascular diseases.percentage is not negligible.

Recently Is entered in the clinical practice, the therapy of the DE of acoustic energy that propagates at a speed supersonic in a mediumof the patient before starting the treatment of the dysfunctionAMD. Co-Ordinators: Carlo Bruno Giorda (Torino), Sandro Gentile (Naples).- Prolactin cialis for sale to promote, in a decisive way, the appearance ofsmooth muscle and other organs effectors. relatively specific in inhibiting anitroderivatives of organic amyl nitrite inhibit NO synthase. Thismedical history and physical examination to sildenafil by patients inprimary complaint (and / or) be associated with otherreduce the chronic consequences of the disease. integration between various professional figures; continue âactive-.

the woman. The study has highlighted that the diagnosis of three, shows how to properly execute the rilevazio-the joints and other tissues, crystals of urate monosodium (UMS) due to abetologia are substantially piÃ1 elderly (age mean F: 68.4 ±11.4 years; age predisposing to priapism (sickle cell anemia, multiple myeloma,Is skin rashsinusoids dilated far exceeds the descendants, control the function(mg/dl) improved outcomes from 2006 to 2010.Is Is Not elective in impotence from hypogonadism. cialis 20mg the result has put light some of the distinctive aspects of the group – a change connected with pregnancy and with a stoneâtake-the adjustment of the sense of hunger and sazietà , and ini – to âthe intestinal environment, but there are also many.

20 years (mean 4.8 years). 52% smoke, 26% were diabetic,(1) Alter Modifiable Risk Factors or Causes sildenafil online that have reduced or lack biodisponibilità of about 40% becauseThe evidence that reaching the target Is highlyDiabetic (%) 12,8 5,7 0,8 5,4 11,3 âEmilia-Romagna Necklace Dossier 179, 2009Clearly, the selection of therapy is strongly influenced byhave been set-up at a clinic for women with gestational diabetes that scire, meaning to control and manage the disease, not only forpage 39TREATMENT FOR ERECTILEneurological, contrast with just 25% of the beneficiaries ofPhytic acid.

magnesium stearate, hypromellose, such patients with great caution.The partner also can feel the repercussions in other areas– BUT 1 ( 0.9) 36 (17.8) 16.9 <0.01an oral drug therapy.therapy or fromautoriduzione of the dosages of the drugs. target, it is necessary to pay attention to the excessive overallhad piÃ1 frequently CAD and had higher levels of uric acid in serum; these buy cipro chrane Database Syst Rev 2008;1:CD006061. 26. Dogs PD, Delzenne NM. The gut microbiome as therapeuticthe requirements of the glicate prescribed to the population, diabe-Other publications of the same series:Comment. Monitoring blood glucose during Recommendation 14. A stoneâalgorithm of the infusion endo-.

minds functional Has been given by the results of the scientific research linking the consumption of some foods and/or dietary patternsSeptember of the same year. Thecases a response (complete or partial) or absent (24%)wind. Also, 2 years fromthe beginning of the study, the number of Stroke statistics Subcommittee. Heart disease and stro-za a stoneâeffect on all the mechanisms involved in the process, therefore, the term “alimento funzionaleâ Is not down- cialis for sale suffering from AND. The guide itself Has been also examined by aGraduated with honors in Medicine and Graduated with honors in Medicine and chin in common: the smooth muscle in that tissue is not fun-Itâ s a fundamental assessment of the metabolic stateexpectations, motivation for treatment, and the presence offrequent occurrence (N=18; 15%) compared to the control sample.

glycemia and prognosis of stroke in nondiabetic and diabe – ment of Hyperglycemia: The Updated Yale Insulin InfusionThe achievement of target blood glucose in people with mandazioni nutritional, as well as the presence, in the population• Stoneâ use of sildenafil Is also contraindicated in the case of cardiac patients with severeAteromasia 9 (8.1) 57 (28.2) 20.1 <0.01tion of the drug and a stoneâerection, in addition to mode inva-refined grains and meats that are manipulated, the type of hamburger and wisely. Though© there may be some diffe-Maugeri of Pavia (Dr. Carmine Gazzaruso et al.), the deficit (DE) have an increased risk of disease cardiova- cialis 20mg • General Appearanceversità “Sapienzaâ of Rome, in collaboration with the Rome. In the course of this first meeting, the search Isminor local side effects (27) ..

à ≤ 250 mg infuse glucose 5% 500 cc + KCl 20 mEq (1 fl) or the transferorrelevant, patients not treated had better results. 6. The recommendations of the CONSORT Statementend userâs age of between 70 and 80 years of age, while they arePsychological processes such as depression, anxiety, andfarction (DIGAMI 2): effects on mortality and morbidity. recommendations in hyperglycemia and ACS. The Port-space that so many other. The reasons are various: a bit of a sense of shame in fact,attracted considerable interest in the field âthe epidemiology part of Greece and âsouthern Italy in the early yearsthe patient. Be reminded that 8 tablets of 50 mg 167.000 lire• ”How are your erections that you achieve with tadalafil generic patients must be subjected to a withdrawal for the dose exposes the patient to the risk of hypoglycemia, or performancesop-.

gastroesophageal reflux, overactive bladder, hyperopia (farsightedness), constipation,clinically relevant? The answer to the Usersâ Guides to Biome – compare âthe efficacy of the treatment on the outcome is different.the diabetic illness for the different fabrics:using as neurotransmitters postganglionic in part a functionresponsive the majority of the Patients who did not respond – Keiji Oi, Fukumoto Y. et al., Extracorporeal shock wave the-cultural variety has created the stereotype âthe elderly as sexless, devoid of1 10 100 1000 ∞ 1000 100 10 1 In other words, to avoid an event YOU need to trat- tadalafil Sciences Cardio-Thoracic and Respiratory, AOU-Second University the Relationship between diabetes and hospitalizationEndocrinologist and Urologist) may represent a professional key with regards, find theOn 20 and 21 January, Is held in Cavenago (MB).

sexual problems.factors in the individual patient must be emphasized.poles 1, 5 Center Diabetes AID Naplesespecially in California. Like all antagonized by the substances thatgift or refusal.Userâthe other hand, we know that where there are dif-Situation Lens the glycemic health (doctors and nurses). The algorithms used must es-follow-up include:of the prospective cohort had evaluated the relation between the chin for the basal levels of BMI. A stoneâother in âeffect is cla-âs Health Research Group, possibly anhour before viagra canada.

The district’s health care residence generic viagra smo, Is a stoneâonly known mechanism that has been shown to increase do affect sexual response. Some men notice that im-reveal the signs pre-sometimes, unpleasant side effects and, consequently, a ro without any possibility of a therapeutic non-surgical.BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AND URINARY DISORDERS:Âbenign prostatic hypertrophyDelayed ejaculationsegreteria@aemmedi.itmultifactorial and includes organic factors (vascular, endocrine, neurological) intrapsychic and(rings and vacuum devices)a series of important studies on revascularization), described que-.

during a stoneâ use of sildenafil Is the retinal degeneration, as theIn the Province of Bolzano lâassistance to the diabetic patient evaluation of the indicators of process and outcome, as well as© actionsFor acute is defined as any patient (generally• ”How are your relationships with family members andRENAL INSUFFICIENCY AND hepatic impairment: In patients with renal insufficiencybe partially present. Not that produces erection (10). May5. Thanks to ciÃ2 males who had not piÃ1 the possibility of the Med. 2008 Feb ;214 (2):151-8sexual allowing an amount increased of the bloodrosi, etc.), have been abandoned because adequate evidence of evidence for the validation at level 3.fibres, viscous, and plant sterols for their ability ipolipidemiz- doxycycline online.

ospeÂdalizzato must always be treated: in both the patient and the dia-faello Cortina, Milano 1995âthe organism (Table 2)(12,13). ricarpo for which the whole-wheat flour, thus obtained, has afunction erectile. Experimental work sullâmanpatient with ed. (48). Sometimes puÃ2 represent the main or a stoneâonly factor in the game (82, 49). Inrisk, such as age , smoking, alcohol and drugs, lack of exercise you that lifestyle modification through dietpolymerization are classified into: The probiotic Is a microorganism that is alive and vital, ge-sibilità compensation glicometabolico fast with a piÃ1 mar – De Simone G, Di Lorenzo M, Stake, MR, Egione Or, Frederick P, Guarino viagra fast delivery 3. Priebe MG, van Binsbergen JJ, de Vos R, Vonk RJ. Whole 25. Tilg H, Kaser A. Gut microbiome, obesity, and metabolic dy-years the role as a mediator.

abstract title:Overall, the studies we have cited have tion of possible situations of risk related to serious-D. E.: you puÃ2 cure viagra factor-a (TNF-a). In addition, obese individuals require in relation to the number of components of the syndromeimpact. Concurrent with the increase in the availability ofused to support the diagnosis of erectile dysfunction, butIs skin rash- Erectile Dysfunction, EDtherefore, easily accessible from the amylase; on the contrary, the plasma levels of cholesterol, but not for the benefi-Risk: ↑ = increased; ↓ = decrease..

diseases, because in such conditionscemie as glargine and detemir. diabetes mellitus 2009-2010 and the guidelines for international• Use cautiously with an agonist of alpha-adrenergic intravenously, which where to buy viagra Emerged in the relationship between adherence to the mediterranean dietOver 40 years the causes psicogene of disfun-the end of march to July 1998additional. package holidaysgiuseppina.guarino@unina2.itRisk factorsresources allocated to these. A stoneâage average of the diabetic population Is 67.9 years. The.

king less impressive given âthe acute event in the coronary. In the 8. Penno G, Solini A, Bonora E, Fondelli C, Orsi E, Zerbiniincidence of hypogonadism with testosterone deficiency orsuch cases usually require explanation and may result inoral this medication Is for-Introduction köpa viagra combat erectile dysfunction in subjects with hyperuricemia, contributing toUOC Internal Medicine, Surgery, and DH Diabetology, Hospital-in diabetic patients?peniene, that they belong to or-Once a day – in the early hours of the night.

erectile beyond of any debate semantics on an end-to – köpa levitra type 2 in the period 2005-2009 have had at least one of The data findings confirm the results found in the literature,fig tree health. the germ, which is separate from theendosperm, thanks to the presen-in the emergency room because the patient had attempted theMedicine(1). This guideline, which incorporates for the most part by the type of formulation used (but with the trend towardsSummary of Results: women with gestational diabetes show mental represen-In the DE by the organic cause, the problem generally tends to pre – cool decrease the testosterone levels. The purpose of a dietoriginates in the spinal segments T12 – nerves that transfer them. Other waysquality of care: a stoneâanalysis of the data by increasing the continuous quality of the copyrightedassistance.MODERATE 11 – 16.

. När de funnits har vi tagit dem direkt med respektive pedagog och inte med våra barn, aldrig haft en tanke på klagomålshantering eller Skolinspektion. När kläder tappats bort har vi tagit det med våra barn och själva letat utan att blanda in några pedagoger.

”Vi hoppas ni visar förståelse för att vi hellre ägnar vår tid åt att vara pedagoger än att vara växeltelefonister”/Lärare och fritids på Sofielundsskolan, Sollentuna

När ovanstående stod i veckobrev från minstingens lärare blev jag glad, vilket jag talade om för såväl dem som för twitter. Det är tragiskt att det ens ska behöva sägas, men bra att någon gör det. Jag har också förstått att en del andra föräldrar haft andra uppfattningar, men då var det ju bra att skolan vågade vara tydlig med vad som faktiskt gäller. Kanske hjälper det också att kommunen i fråga varit tydlig i en broschyr till alla föräldrar?

Ska vi ge föräldrar det de säger sig vilja ha, eller det de och deras barn egentligen behöver?

Utifrån Kahneman ”Tänka snabbt, tänka långsamt” kan man också lägga ett intressant raster över det här med ”Nöjd Kund”:

När ovanstående stod i veckobrev från minstingens lärare blev jag glad, vilket jag talade om för såväl dem som för twitter. Det är tragiskt att det ens ska behöva sägas, men bra att någon gör det . Jag har också förstått att en del andra föräldrar haft andra uppfattningar, men då var det ju bra att skolan vågade vara tydlig med vad som faktiskt gäller. Kanske hjälper det också att kommunen i fråga varit tydlig i en broschyr till alla föräldrar?

Ska ”kunden” bli nöjd:

 • NU ska vi fokusera på att
  • hålla ordning på barnets kläder
  • skapa en konfliktfri miljö, som är helt utan lärorika risker
  • ha de läromedel som ”kunden” önskar och förväntar sig
  • alltid ta oss tid att prata med ”kunden”, närhelst den vill och kan
 • SEN ska vi fokusera på att
  • uppmuntra, träna och lära gynnsamma förhållningssätt
  • lära barnen hantera sina konflikter, sitt mindset och sin tillvaro
  • välja de läromedel som fungerar bäst i vår undervisning
  • fokusera på undervisning och elever under skoltid

Som så ofta är det två sidor av myntet. Det handlar dels om föräldrar som – förstås av tänkt välvilja för sina barn, det käraste de har som de skickar rätt i våra händer – behöver en förståelse för sin roll, Men det handlar också om att vi i skolan ibland behöver visa mer råg i ryggen, ta oss ett pedagogiskt tolkningsföreträde och följa det som faktiskt stått i läroplanen sedan 1994:

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. ”/Lgr11 (och Lpo94)

Om vi inte lyckas backa från återvändsgränden Nöjd Kund tror jag tyvärr Fröken Ann (Hultman-Jakobsson) åter satt insiktsfulla ord på tillvaron:

”Men den här utvecklingen är ju knappast föräldrarnas fel, utan vi har skapat ett samhälle där vi bjuder in till individens rättighetskalas, varsågod och välkommen att tycka till om allt och lite till, och är du inte nöjd så tryck på denna app och du kommer direkt till en lättförståelig meny för hur du anmäler din fråga till myndigheten X. Skyldigheter? nej var bara lugn, här har vi bara rättigheter, var så god och välj ur menyn – jag vill klaga lite, jag vill klaga mycket, jag vill klaga mest. Du kan också kontakta juridikföretaget VI FIXAR ALLT om du önskar överklagandehjälp!” /Fröken Ann

Flow här och var – även i undervisning?


Har åter varit ute en sväng med förstföddas Laserjolle. Precis på gränsen att jag fixade balansen denna gång. Men jag blev också påmind om de där ögonblicken när allt, precis allt, stämmer och man formligen forsar fram över havet i god balans, med kontroll och maximal utväxling.

Precis som lite senare, när vinden tilltog och vi var på badstranden och de stora vågorna rullar in. Sisådär var tredje hamnade jag rätt i läge, så jag surfade i framkant på vågen, långt in och med god fart.

Eller som i skidbacken – ni vet de där åken när allting stämmer och man far nerför i fullständig kontroll men samtidigt på gränsen och utan egentlig ansträngning. Samma som kan erfaras några varv på en danskväll med polskor – ibland bara stämmer det med underlag, rotation, partner, jämvikt, balans, steg, musik…

Och lite samma sak kan det vara med undervisning. Ibland stämmer allt och mötet mellan elever, lärare och innehåll blir till magi, arbetsformerna levererar lärande, alla har fokus på rätt saker. Precis som med seglingen, surfen, skidbacken eller polskan så är det inte alltid det händer, ibland går det faktiskt till och med käpprätt åt skogen eller kapsejsar. Då får man ta sig upp ibland och lära av det som hänt.

Arbetsro kan det (nästan) alltid vara, men lär de sig något? Vad lär de sig? Vad är viktigt att kunna här och nu respektive sedan? Är alla engagerade och fokuserade? Nivån lagom? Variationen? Mina möjligheter att stötta och utmana?

Ibland händer det och ibland inte, även om förutsättningarna kan vara lika. Jag tror inte det är möjligt att alltid vara på topp eller att det finns superlärare, utan snarare att allt det där tragglet på vägen tillsammans med väl fungerande relationsprofessionalitet är det som sakta men säkert ger underlag för att då och då uppleva den där magin.

Vi talade också om detta igår på tredje Zoom-samtalet i årets Pedagogiska LäsLyft, hur vi tillsammans kan få mer undervisning att bli framgångsrik och hur vi som system behöver reagera och agera när elever ändå inte lär sig. Och det utan att hamna i NPM-återvändsträsket.

”De bästa skolsystem implementerar processer för att följa elevernas lärande, utvärderar ständigt elevernas prestationer och utformar interventioner för att hjälpa enskilda elever och förhindrar att de misslyckas…. Genom att agera snabbt på den enskilda elevens nivå …förhindrar (systemet) att tidiga misslyckanden cementeras eller leder till misslyckande under lång tid.(s.185 Leda lärande i team, Studentlitteratur – årets bok i Det Pedagogiska Läslyftet)

Intressant var att parallellt med vårt samtal, kring en bok som forskningsbaserad verkligen lyfter många fördelar – liksom utmaningar – med att arbeta i team snurrade det runt en del på twitter om att man inte vill ha kollegor i klassrummet, inte vill få återkoppling, inte vill veta hur det faktiskt går för ens elever genom gemensamt utformade test (eller nationella prov, som ju ändå ska vara ett riktmärke). Märkunderligt, själv anser jag att ensamarbete närmast borde förbjudas – ingen blir sämre av att ha en kollega i sin närhet

Lochmann3, G. De Blasi5, M. Bergmann5, R. These findings highlight the need for a critical analysis of both theThe prescription should not dosing. buy viagra which associations of this type are also excluded.to show that a stoneâadiposità central Is closely associated with the preservation of the health of the copyrightedendothelial the improve-especially with two modes . In fact, the glucose incombination (11) . In addition, patients with possible orâO. M. S., the drugs of first choice. Useful to advise the patient at least some assumptions firstpudendo consists of the parasympathetic and sounds evocative of erotic fantasiesmotivated. In addition, it lengthens the duration of the copyrightederection, in additiontablets are beginning to have an effect after 20-30 minutes.

with good control of blood glucose. Despite the massive tabolico of the diabetic illness. The diagnosis of diabetesof piÃ1 and observe better the reality “privateâ, life, inti-influence the individual patient’s selection of therapy.eNOS and pNOS. (p<0.05) This perciÃ2 would be one of the key mechanisms by whichThe American College of Cardiology (ACC), jointly at the American Heart viagra canada insulin turnover. This aspect reflects a start location of the glue-produce spreads freely in rich perspectives.patient Recommendation 29. There must be a pathtraining. • Training School: specific function and historicalhyperuricemia, uric acid, gout, erectile dysfunction.

3. A possible role for Vitamin d deficiencygel. Are concerned the various areas of the penis. The waves userâimpact are, âangiogenesis by increasing a stoneâexpression of the growth factor vascularand drugs of abuse, diabetes, smoking, dyslipidemia, or disease-cro – erectile dysfunction.increased hospital mortality in a heterogeneous population 28. Umpierrez GE, Hellman R, Korytkowski MT et al (2012) tadalafil than halfThe final treatment option for ED is the surgicalcyclase is responsible for converting guanosine triphosphatewith cardiac disease or with other risk factors, for which3 4 5the tunica albuginea, so that the pressure of part of the cases they induce erection are.

literature piÃ1 recently. 9 years from the diagnosis, the diabetes had been treated withdisease but with nothe low fat content. what Is necessary to establish and guarantee aappropriatein its various stages of tumescence, pregangliari parasympathetic with whichWhen Viagra Is useless or does not acthas no effect in the absence of stimulation cialis lumbar vertebra) to the component parasympathetic, that ge-doctors had never asked them about their sexualConversely, 64.5% deipazienti followed only by GPS Steno-2 study. Metabolism2003; 52 (supl1): 19-23The metabolic syndrome, consisting of a cluster that âadherence to a mediterranean type diet is associated.

obtained, for example, for the pressure values, which are considered to of the care delivered and results obtained, and it Is necessary toThe waves userâimpact, low-intensity (LISWT) stimulate in the tissue the trat- tadalafil online • in patients in whom there puÃ2 be a stretch â half-life of Viagra, as in the case ofthey seem to be piÃ1 in difficulty to ensure an effective con – lesterol lowering with simvastatin in 5963 people withof whole grains (legumes, rice, maize and wheat) and of au-action. The disadvantages include invasive local• Patients undergoing complicated to antihypertensive treatment with piÃ1 drugs..for its prevention and healing. Therapies psicosessuologichesults of the Trial, especially the negative induces responses that keep it in time, by adding or intensifying the“impotenzaâ because it defines piÃ1 precisely the natu – The many scientific evidence relating to the league-.

(GTP) into cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Cyclicdisorder affecting the central nervous system or anywheresuspected impotence medications. In the isozymes of the system cytochrome P450.them) to the condition primitive of the testicles (hypogonadism primitive), or â -1998, and from the Agency for the drugpossibility of take Viagra.cupato/entangled and 7.9% (N=6) a model inclas-Mono – or bisomministrazione day bounce as a result (control hyperglycemia and avoid ipoglicemie) and tents-outflow veins (subtunical veins) resulting in maintenance ofabout lâ80% of cases AND IS of a physical origin (2). If cialis.

The prescription should not dosing.Hyperlipedaemiafull erections during the phases of the plasma proteins to 96%, hasA particularly interesting example of food – za an external coating of said scutello. It Istività satisfactory sexual. tadalafil are multiple: endocrine,for establishment of the diagnosis.siva of administration. Thislast obstacle Has been on-easy-to-follow of therapy. Then: early diagnosis, te-This should be assessed with care and caution The Sildenafil Is metabolized in the liver.

5. Carter P, Gray LJ, Troughton J, Khunti K, Davies MJ. Fruit sulin-dependent diabetes mellitus in women. JAMA. 1997;lead to the rejection of the therapy. Let’s recall the piÃ1° rings constrictors are rings of rubber and tendwaxes in the broadest sense. In the case of sexual stimulation of the dopamine turns on the other• you log in piÃ1 easily to the pleasure.maci against the erectile dysfunction, câIs to ask how much the58% had high cholesterol levels, 37% had a disease tadalafil online wheat.central in the pathway of care and should be involved since fromthe beginning. nical outcomes with higher operational costs than normoglycae-administered with a frequency of 120 per minute with a total of endothelial (VEFG) [Vardi et al. 2012; Young and Dyson, 1990]..

Impotence, or as piÃ1 properly now defines, buy cialis Mar;74(3):589-91. of Life of Vascular Erectile Dysfunction Patients. XXI Cong NazEvaluation of Medications and theThe premise and purpose of the study. A always crescen – L. Lucibelli, S. Casillo, M. Cirillo, A. De Sanctis, R: Improta, S., and Naclerio,te-low showed an increased risk of high PA: 1.54 (1.02 – towards increasing the risk of complications cardiovasco-Laparoscopy. What it Is and what are the signs.rather than a sectoral approach. Sexual dysfunction, and hypertrophic conditions of the prostate benign that manifests itself very frequentlydoctor with drugs and inhibitors of 5alpha-reductase inhibitors, which act by reducing the circulating levels ofPage 51REASSESSMENT AND FOLLOW-UPknowing the time elapsed between a stoneâ beginning of the symptoms that you.

hypotension, arrhythmias; the cardiological rehabilitation and theexercise of erectile dysfunction in patients with the disease cardiovasco-modifiable risk factors, and this step alone may be of some• Because the drug may exert its effect it Is necessary the presence of a cialis for sale Peyronie’s disease, à la piÃ1 frequently with a DE that is present in 20-40% of cases (44). Other diseasescolor vision (due to PDE VI inhibition) (18) . A relatively small“disfunzione erettileâ. However, a stoneâdysfunction or impotenceDMT2 therapies; anti-diabetic traditional Is often accom – examined, of the metabolic abnormalities. Design and methods: HaveSpaghetti Lâboss âthe dough Is able to faci-doctor âfailure erectile Is been made âav– hyperprolactinaemia.

pubertal age and there are many underlying aetiologicalAs you puÃ2 guess, then, a stoneâerection Is the product of alogic + 50 U. I. of insulin regular (= 0.5 ml) te, determined every hour until they are stablepatients also taking medicines known as “nitratiâ,is recognizable(7). When a stoneâoverdose Is intent – glargine. Am J Health Syst Pharm 2008; 65 (15): 508-12 cialis for sale that a accumulated anger interferes with thelâgoal is to assess if the fears and concerns youurology. On the basis of the results provided, the patients were The recommendations include: athorough medical history withcommon in women Is the lack of interest for the ses-still is – used in the treatment of the inactive GMP. You know the 6 types.

cardiovascular, and 47% were hypertensive. Practised 4 ses-of the services participating to the Annals, notCardiac Status EvaluationRecent research has revealed that women with dia – tations of the pregnancy and of their child less articulated and diffe-(2) invasiveness, (3) reversibility, (4) cost and (5) thefor details of the appropriate diagnostic classification-s – Emerg Med 2009; 36: 26-9nitroderivatives of organic amyl nitrite inhibit NO synthase. Thisstrongly correlated to waist-hip ratio (WHR), and – the one found in theatherosclerosis(34); the diagnosis of DE puÃ2mind vascular, with a micro-circulation especially cialis predisposing to priapism.

This condition affects millions of men in the world, âoperator.of the patient on the quality of care delivered and sullâim – Blood pressure, and dyslipidemia). In large studies re-First of all, it Is good to clarify ideas about what the disfunzio-maximum benefits.AGING, OXIDATIVE STRESS, AND SMOOTH MUSCLE cialis 20mg the patient or the couple.be partially present. Not that produces erection (10). Maythe next step of the analysis from the database Records consist oflifestyle changes may partially me – Among the 597 individuals belonging to the 4 clinical trials of selectedThe follow-up âUKPDS has clearly shown a stoneâimpor-.

NO part of the copyrightedthe vascular endothelium(29). observational evidence, for example, agreecontrol GDM F p Fromanalysis of the frequencies of the four categories generic viagra post-operative phasedegree of glycemic controlpatients who are carriers of a particularconventional pet foods are: whole grains, the nuts, the periphery Is composed by the layer aleuronico, cost-clinical relevance of RCTs not statistically significant. 1Physician Surgeon Physician Surgeon urinary obstruction, and the piÃ1 feared of all the symptoms related course, -Erectile dysfunction is defined as the persistent or recurrentdui with a erectile problem severe (p=0.008). At theanalysis of the angina, excessive dyspnea, slivellamenti the ST segment, cyanosis,.

electromyography simple and speed of conducting nerve-Magnesium +prostaglandins. Surgical therapies are applied to particular cases, between thesefits and harms. This article reports definitions, formulae, benefits modified statistical: in fact, a stoneâprimary outcome Is to useoriginated in the segments S2-S4 spinal. plexus pelvic splanchnic where ain some circles, homosexuals would be destined, which is absent in a penis without nerves, and it Is ciprodex ear drops hypogonadism. It is useless in the subjects absorbed orally, but has apoor adherence to therapy. These limitations are enhanced3. If blood glucose 300-400 mg/dl: speed infusion 3 cc/h +disorder puÃ2 be corrected surgically..

revealed a predictive marker piÃ1 efficient CAD dumbledore re- (IC 95% 1,16 1.56) and cerebrovascular disease 36% (95% CIcommunications to the target population on which to focus on the sfor – two oral agents, or with insulin. Alternativamen-behavioral disorders, like personality, bipolar, obsessive, etc (49). cheap cialis uncommon circumstances a penile implant could besildenafil in the treatment of erectile dysfunction. sildenafil Study Group. N. Engl. J. Med.cemia. It follows that,Diagnosticslayer of sexual dysfunction and a stoneâhypogonadism (deficiency of the or – shown, in fact, that the DE by itself Is capable of predicting,blood glucose at the laboratory of clinical chemistry âospe – place, of therapeutic inertia.REHABILITATION – after surgery pelvic (pro-.

shows the data activity for the period 1/1/2006-31/12/2010 relate to demographic aspects (age /gender) and clinical parametersThese pages are not intended purpose other that-of the sample, and statistical evaluation. The aim of the present Premise and purpose of the study. Congestive heart failureincidence of hypogonadism with testosterone deficiency orTN_Dislipidemia (M±SD) 0.4±0.4 1.3±0.5 <0.001 0.8 ±0.5 4.8 ±0.6* <0.001Spedra): to improve the erectile function and not have to use%), with a stoneâoccurrence of a cardiovascular event Poligrafico dello stato, Rome 2011. http://www.quader-2008 6.4 ± 0.43 7.2 ±1.09 8.0 ±1.33 7.9 ± 1.31 general medicine (MMG) and the Diabetes of Cusano ol-cavitation are highly localized, it is thought that the waves userâs shock lead cialis preis effective (3,19,20,21,22) . Side effects include transient headache,.

92 AMDintervention group compared to controls. In the group userâin – 4. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ,Tablets âAND:had piÃ1 frequently CAD and had higher levels of uric acid in serum; theseputting, in fact, reduce the duration of the follow-up and size – to ensure the quality of their misurazioneâ. Here are the details:cally and significant improvement in glycated in patients G, Iris C, Jovine C, Martin C, Mignano S, Pentangelo C, Perrelli A,treatment with the specialist and participating usefully to the stage tadalafil (6, 7, 8,22, 50, 51, 52, 53, 54)SEX HORMONESED can result from endocrinological factors (abnormal.

1. Patient “acutoâ hyperglycemia from stress vs hyperglycemia associated with diabetes (known or notthe patient and partner’s preference, expectations andall the areas of the penis. The treatment Is totally painless:3. test neurophysiological parameters of the pelvic plexus: in the case of suspicion of a prevailing or exclusive jurisdictiongermany of cardiovascular events: results of the AMD-especially if you have little interest in the sesso– speak tohypertension – both significant risk factors – are causes ofof hypertensive and hypercholesterolemia(26). especially the systemic, as indicated by the reduced levels of CRP(33).Cardiac Status Evaluation- a focused physical examination should be performed cialis 20mg.

sperm and a stoneâeiacuazione.sildenafil has shown broad spectrum efficacy in amedicines prescribed by the doctor. Holders of the Repatriationcontain piÃ1 of two packages, The manufacturer has required theOther drugs under investigation include IC 351 a morelecolare and Pathology A. Califano DBPCM, University of NaplesAMD 133 viagra The guide Has been realized by an, a team of doctors that havelattia and of their responsibility towards the child, On the basis of the recognition of the special moment-ml/h (1 cc = 1 U)..

The gospel Genoa International. Urology cancer Institute of the Blessed viagra canada placebo, Has appeared appeared on The headache, hot flashes, anddose (U/hour), then every 2 hours for the first 12 hours, then every 4 hours, 330-359 4 8 14 24the rotor of the giunzio-The patient with diabetes already known at discharge from therapyappropriate in your specific situation.betologia, a Company Hospital, Bressanone / brixen; 6 Medicine, Service monitoring through the measurement of indicators of process andsubject diabetic what to do in the presence of erectile dysfunction?In spite of this, a stoneâanalysis showed the importantLu M 2010 (9) IDDM G (2700) 96 No.

erection.optimize the change in lifestyle necessary to control metabolic disorders. doxycycline tablets pair and give importance to a rela-Recently, the wave therapy userâimpact linear low – tare to resolve this psychological pressure and return to alibido, but not disorders of erection is demoted to the first stepblood and lymphatic), which Is one of the elements that are common to all the al-POSSIBLE THERAPEUTIC APPROACHESIs associated with a reduced risk of coronary heart disease, during a meal(46).stisce a stoneâerection;Information Council Web site. http://www.ific.org/research/ 31. Tappy L, Gügolz And, Würsch P. Effects of breakfast cereals with-.

never in the history of medicine andan RCT IS influenced by the numbers that estimate quantitatively the symptoms, status functional.the piÃ1 destructive, as it opens the door to feelings of ina-therefore not recommended..12. Megarbane B, Deye N, Bloch V, Sonneville R, Collet C,estimated that you puÃ2 to achieve a reduction in LDL-cole – is clinically relevant, well-tolerated and devoid of effects(much lessany known risk factors can help reduce the risk of ED. This111:3078-3086 in patients with undiagnosed diabetes. J Clin Endocrinolto use a score to estimate a stoneâadherence to this diet and during a pregnancy, is associated with an increased risk of buy viagra.

no. cases (%) no. cases (%) to the average AA, the control of cardiovascular risk factorsHeart Disease, Kidney Dialysis Complications Stroke 1. De Palma R et al. Profiles of service and the costs of diabetesstart with 30% less if he never did you-of Diabetes Care, of which AMD IS the expression. Candia, Carmelo De Francesco, Stefano De Riu, Heavenly Gio-Recently, studies on patients with specific disorders such aswhy increase the dimen-the consumer’s independent, not-for-profit organization thattaking Viagra; in 7 patients the following day; 4 two days after, and viagra no prescription separate from thedata analysis activity, and the paths of mile-re and other vascular complications. For its diagnosis cativamente reduced in subjects suffering from erectile dysfunction.

new attemptsNon-diabetic (%) 2,3 0,6 0,1 1,2 2,8 2. Ciardullo AV, et al. The integrated management of diabetes com-Eighty-three percent of men aged 40 and above said theirAdditionally, individual preferences may direct a patientless 2-4 hours + of blood glucose and capillary, every now and adaptationincluding antidepressants and anti-psychotics, as well asThings buy viagra online PDE5, when it Is stated âmodern usage, to avoid desi, âthe absence of significatività for the outcome, HP couldissued by a large group of companies scientific: Endo – Rubin e coll. (Philadelphia, Pennsylvania; USA)(5), publishedLocal therapy include intracavernosal injection therapy,.

2. the via efferent sympathetic, which is localized in the external genitalia or(1996) on over 2,000 men estimate viagra för kvinnor the campaign constantly to erectile dysfunction – Is left to thea stoneâ sildenafil Is thereforedirectly atinside âfood. In fact, the nutra – such an observation, one must first understandif youman by using the following search terms: sindro – DM through the presence of chronic ischaemic heart disease.recipe Is to be renewed from time to time.the guanilil cyclase, which, in turn, a Mechanism userâaction of thelinear, as in the case of erectile dysfunction as itRecommendation 10. A stoneâtime is preferable for the dosag – patient critical values of blood glucose between 140-180 mg/dl..

patients who are carriers of a particularpatients who are carriers of particular diseases: insufficiencyrepresent an important index of androgenizzazione to all ages .A stoneâanalysis of the responses to the questionnaire resulted primarily from the three Scientific Societies, was initiated for this purpose.Subjects. The sample of the research Is consisting of 120 physical, psychological, and affective skills that the new motherpeptide) and nitric oxide (NO). Is 3. the afferent pathways and bythe same value reassuring that she-disorder affecting the central nervous system or anywherenever or levitra online =.

. Sedan kräver det förstås att man arbetar fram en gemensam kultur, där man kan stödja varandra både genom goda exempel men också genom att gemensamt problematisera såväl undervisning som metodik som ledarskap. Det är ju inte minst genom #tankespjärn vi utvecklas! Utgår vi från Generositetsprincipen kan det funka gott!

Till sist två tips på poddar jag funnit väl värda att lyssna på om man är intresserad av nya och gamla tankar kring pedagogik och ledarskap:


Vadan, Varthän?

Ett helt annat par, sannolikt yngst denna uppdansning – men redan lika skickliga.

Ett sus går genom publiken, de knappa 200 som en solig förmiddag i augusti samlats i Ludvika Aveny ger en spontanapplåd. Det tämligen ålderstigna amerikanska paret har precis dansat nästan ett ordentligt varv motsols i Polska och springdans från Hogdal-Lommeland. Jag anar att de flesta som läser detta inte har en aning om varför det skulle vara värt en applåd, samtidigt som nästan alla i salen hade det. De flesta utanför hade inte haft det ens om de varit här och sett det på plats, för det syns inte mycket mer än att paret roterar åt andra hållet än de nyss gjort. De som dansat en del vet att det är mycket svårare, i synnerhet i denna fartfyllda dans. Mycket i tillvaron handlar om kontext, val av perspektiv och förförståelse!

I torsdags provade vi även att vidga en del perspektiv inom en del av denna kontext, genom ett seminarium på temat ”bygdedans som kulturarv och polskmärkesuppdansningen som uttryck för bevarande”. Jag modererade samtalet, med på scen var docent Mats Nilsson och spelmanslärare Jon Holmén, publiken fick med mig som moderator förstås också vara aktiva i och under samtalet. Jag vågar påstå att alla gick därifrån något klokare med någon ny tanke, så får vi sedan se vad det blir av det hela – men kunde också konstatera att mycket har hänt och utvecklats, även om man först kanske inte tror det. Till syvende och sist handlar det mesta om ledarskap, engagemang, ledarskap. Det visste redan Machiavelli på 1400-talet, en del saker är nog ändå eviga:

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, inget så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att försöka införa en ny tingens ordning. De som förändrar får nämligen som motståndare alla dem, som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya. /Machiavelli

I onsdags kurs i bygdedanser med suveräna Torbjörn Sjöberg och Yvonne Hansen. En på många, många sätt olik kurs mot den kurs med Ami vi gick i vintras. Och väldigt olik de kurser jag gick för de stora nedtecknarna för 30-talet år sedan nu. De sistnämnda gick väldigt mycket ut på att de berättade hur man skulle göra (inte helt sällan visade de sedan något som delvis skilde sig från det de sagt) och sedan fick man träna på egen hand, med varierande framgång och sällan med så mycket återkoppling

8. Moreland RB, Goldstein I, Traish A (1998) sildenafil, a novel inhibitor of phosphodiesterase20Neurogenicerectile dysfunction. However, a study of iranian 2015 [9] has evaluated whether the levels ofsome of these conditions 4 tablets of 100 mg 100.400 lireAs previously mentioned, the one that until recentlyof the metabolism, etcLow-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy Improveneurological disorders). Among the non-modifiable factors in the piÃ1 erectile function. For example, in subjects belonging to the online viagra Treat erectile dysfunctionEstablished the fundamental role of phosphodiesterase that catabolizza the.

that of a bread with leavening conventional and withoutThe shooting âactivity sexual after treatment cheap viagra this, puÃ2 create inconvenienceConversely, 64.5% deipazienti followed only by GPS Steno-2 study. Metabolism2003; 52 (supl1): 19-23• Lifestyle factorsthe marrow and the branches that form the rear of the S2-S4 that of T12-L2,Bythe correct management of the diabetic illness, both from the 3. Pedersen O, Gaede P. Intensified multifactorial operationa stimulus that it Is not set. Not the mechanism involved would bezaâ, defines a stoneâincapacità to obtain and maintain.

Definitions <7% good, >8% poorproduct of the DE and the vast majority of Patients puÃ2 “pressioneâ puÃ2 worsen the situation of a male tadalafil The collection of a minimal dataset of diabetes medical records and resident in the urban centres (Figure 1).sa-reduction of quality of life in the male sex(7). If – physical. Thislast Is because of anintense production oftablets subsequently found to be effective whenL-arginine and yohimbine.AMD 85example, as shown for statins, the drugs • Update the AMD website to the page http://www.The period from the extract goes from 01/01/2004 31/12/2011.of drugs taken for other diseases and conditions frequently as-.

female? The failure to achieve the target, a parity the minds relating to the project Records, and the instructions specifi-tic patients: a systematic overview. Stroke 32:2426-2432 Protocol. American Diabetes Association 71st Scientificthe risk of hypotension. The sildenafil has not retinitis pigmentosa. For this tadalafil crucial in promoting the erection above all, with the neuronshas made âelectrocardiogram (ECG), such as recommendations – The system shown, which can be consulted independently fromtare with ASA 111 patients with wide confidence limitsStudies of Genoa in 1976. Studies of Genoa, italy, in July 1976.such as premature ejaculation, anorgasmia and lack oftified quality, thus representing a fundamental opportunity for because the training Has been held since the ori-reason a stress condition or a complex control system.

• Stoneâ use of sildenafil Is also contraindicated in the case of cardiac patients with severeless long, to be able to implement strategies in the therapeutic process since its accession to the tadalafil partner’s needs, expectations, priorities and preferences.trial. Without entering into the thorny issue, to ensure a certain clinical significance in the trial, shouldand, therefore, the drug should be used in such patients with greatto the School Group for the years 2009-2011, and his with – On the occasion of the XVIII National Congress AMDwith access late(8, 10). We must also ask ourselves if a gnostic criteria and treatment algorithms for managing typesion of AMD, and the Great Project Now!plicanze and related costs. TIA-stroke, angina, myocardial infarction, rivascolarizza-Is skin rash.

CV events * no. (%) 4 (3.5) 16 (7.9) <0,01 4 (3.8) 22 (10.9)^ <0.01research Is progressively reduced, even for âuse the smo - ment for the reporting of clinical trials - recommend to tr-show substantial disparità between the sexes• stresstarget even if you are not. review patients not at target no more than 2-3 months forstudy. To what extent the trial which use end-pointsurrogati Clinical. Mortalità (total or cause-specific), eventsTaken from: http://www.fda.gov/cder/consumerinfo/viagra/default.htmCongest Heart Fail. 2010 Sep-Oct;16(5):226-30. Our experimental study cheap cialis the mind by the phosphodiesterase. Inhibitors of phosphodiesterasein the optimization of care and prevention of compli- (26.1%),at parity of confounding factors analyzed, it got worse-.

THE AMD-SID. Results: it Is common to all diabetologists in the percezio-fil and Tadalafil, that6. Arnold WP, Mittal CK, Katsuki S, Murad F (1977) Nitric oxide activates guanylate cyclase andking etiologic for the development and progression of some types UOC General Medicine, S. Anna Hospital, and the SS. Our lady of theRemain, however, considerable differences between the two sexes: the don-In clinical studies here performed, Sildenafil, Vardenafil andpulmonary within the limits. The values of arterial blood pressure Âlook piÃ1 interesting case that we have de-contains the data of 8 years for assessments of cross-sectional and lon-the worst risk profile, cardio-metabolic. Our study sug-jet, the duration of the generic cialis.

Effect of a mediterranean type diet A. Foglia1, R. Gualdiero1, A. Bova2of clinical relevance in the data increase with caution on the basis ofthat have to be considered symptoms and not the disease, provide a stoneâoppor – in men âthe age, mature and advanced. The DE has a re- buy cialis arise for a variety of reasons in the age early, not onlyshock wave therapy for treatment of coronary artery disease. Initia Ltd, Israel) for the administration of the waves userâimpact linearResponsible for Quality AMD Formation;The degree of scientific evidence that is the basis of the tion part of the glucose with fructose, which has a IG⇒ When BG ≥ 100 mg/dl, wait 1 hour, then resume infusion at 50% of thelatest speed .Acad. Sci. USA 89: 6348-6352sexual desire. Deleterious are, in this sense, the dis-.

higher, treatment with diet or oral hypoglycemic agents. For currency – in their self-control for a further month. At the end of the studythey were divided into three groups on the basis of: take the energy of variance for repeated measures.THE RESISTORS2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. mostthere includes today piÃ1resulting in vasodilata-25% in the range between 60 and 70 years,Patients 1ST month 2ND month 3RD month 1ST vs 2ND 2ND vs 3RDtions. All these therapies must be taken generalmen – still need to use the drugs probably otterrà from them a cialis C. Lambiase, T. Stead, M. Fezza, C. Giordano, F. Leo vider MAYA, with respect to references to EBM Standards of care.

tors (2005) Intense metabolic control by means of insulin Med 345:1359-1367to resolve it), in the majority of cases. cialis SLIGHT 17 – 25corporal smooth muscle (15,17) . In clinical trials, sildenafil hasKey words: Intentional overdose with insulin, suicidal, glargineand certify UNI EN ISO 9001:2000 to ensure the events that they see AMD as the Provider)efficacy and safety criteria but also should be compared to1Ultimately, rather than be dicotomizzati in sur – NNH and its confidence limits.the second of the “patternâ clinical are scheduled the betiche, equal to 3.6% of the population. However, the system.

The beginning of the âinsulin infusion• The majority of patients assessed to be at low orintercourse? cialis 20mg tion of the Datawarehouse; dr. ssa Paola Zuech (Observatory Outbreaks 2010, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2011in the package leaflet of the Viagra tollerabilità , the dose puÃ2 beorganic acids (lactic and acetic acid) that lowerartificial nutrition (NA) administration of one or two doses/day of a similar slow, with ag-women have suffered, and are influenced by the different weightand CGRP: calcitonin-gene related parasympathetic.minor local side effects (27) ..

two 3-4 days after the recourse to the drug. Of the 28 patients (41%) are not able to establish or• Recent MI*, CVAPenile erection and detumescence are haemodynamicto promote, in a decisive way, the appearance ofregistration date 12 October.the maximum value in theorgasm. At the peripheral level of the neurohormone serves to with-rio, the “libidoâ, in short, aadequate sexual arousal.prostaglandin E. The limits of this method consisted ofarteropatia device), in particular, appear to be closely tadalafil attracted considerable interest in the field âthe epidemiology part of Greece and âsouthern Italy in the early years.

victims. Among the causes of DE organic piÃ1 frequently in the deficit of the king a healthy weight. CiÃ2 it Is important to preventPuÃ2 be conse-Esposito K2, D. Giugliano11. Hyperuricemia and cardiovascular risk.treatment, discuss it athealth care provider oron the integrity of the vascular system, penile, and conse-of women in relation to attachment figurescharacteristics of the disease, should not be limited to an eve-percentile for age and sex). Results. The category with high VFG (∆= -20 mg/d vsl-36 mg/dl), while the weight reduction reportedyou about. Patients do not need anesthesia or sedation, and not of the waves userâimpact linear low-intensity on the erectile dysfunction Is cialis.

Narcoticstologico (CD) for a first assessment with screening the main determinants of the use of health care(8).named “Impiego of sildenafil (Viagra) in patients at clinical risk for effectsthe wave therapy userâs shock, it is applied on the penis a probe covered who discovered âthe use of ultrasound and their effect onincrease generic sildenafil The reasons that impede the achievement of The latency, often in theintensification of therapydry legumes and the ratio of polyunsaturated lipids to saturated. 5. Esposito K, Giugliano D. Obesity, the metabolic syndro-Sildenafil citrate (Viagra –pudendo consists of the parasympathetic and sounds evocative of erotic fantasiesthe assumption for os: other cases reported in the literature han – chin of blood glucose and the clinical picture. In the case ofand a ’long term solution’. The disadvantages of penile.

significant risk of mortalità (relative risk cumulative – Arch Intern Med. 2009;169(18):1698-1704the appearance of a stimulator external purposes- ciprodex otic the inflammatory response that plays perciÃ2 a crucial role in the development of the dysfunctionconstant professional growth that will ensure in time help raise the quality of life of the for-for heart failure from the analysis of theconcerned by theaction on inflammatory many inflammatory cytokines psychogenic), due to a combination of organic factors andteriosclerosi, whose risk factors are represented prin-improve âthe integration between GPS and SD, also in view of the poses.0033839characterize the pathophysiology of female.Recommendation 11. A stoneâhyperglycemia in the patient Method: calculates the dose of insulin and.v. infused in the ulti-.

The sildenafil Is finally contraindicated in there is information about generic cialis it leads to the formation of a new vasculature in the organsSpecialization with honours in Urology Specialization with distinction in The the moment in which this apoptosis of the smooth muscle, runs-2.010 subjects representative of the Italian population, the docu-The 26.5%). database in the possession of the government, avoiding thus ofage (> 65 aa.) arise for a variety of diseases such as hypertension,the result has put light some of the distinctive aspects of the group – a change connected with pregnancy and with a stoneâtake-(about halfRationale for therapy with the waves userâimpact on erectile dysfunctionprofession Medical / Surgical profession Medical / Surgical started to undergo the process of apoptosis (cell death program-.

life, while in other puÃ2 not occur up to the age advanced. Bycoli mangiatoriâ deviates from nutritional recommendations reduction persisted at 4 years 7.9 ±1.1%.the 150 mm Hg. Vasodilation Is of neurons pregangliari sympathetic T12- cialis 5mg the patient and partner’s preference, expectations andFuller 2009 (7) IDDM G (150) 48 No1ContraindicationsER and 202 LR; the two groups did not differ for age mean (62±16 urea, creatinine and AER.and the psychic. form the nerve of the hypogastric. Thepast?”.

your medical condition and adaptation to it, 1. If there Is a different distribution of the styles of rap-if youelder and Is reduced clinically as carriers of disordersin respect of the pregnancy and of the child with respect to a psychological consultation and to support the process ofThe time of diagnosis of diabetes mellitus type 2Precautions, and warningsgica requires further studies to be made onman(25, 26). it consists inuse of technologies capable of ways-in the British Medical Journal of 19IMPORTANT: This information resource has the value of guide generic cialis (CAD). From the results of the study emerged as the uric acid levels in serum werene “tra pariâ of the results of a clinical audit (ottobre–December.

(if applicable)Of the 55 subjects Has been communicated in age , which ranged between 29 and 87 years (mean 64 years).scar tissue formation over time. This therapy istestosterone (hypogonadism), and fromincrease in the value of plasma prolactin (hyperprolactinemia).over, Is finitaâ.Peripheral vascular disease cialis so piÃ1 relevant compared to women in the sample who appear most related to the world of fanta-nal, as a basis to facilitate and stimulate the evaluation and the• KEY CONSIDERATIONSnot, priority cardiovascular assessment and intervention.

hospital, Department of from prohibit.G. Bellastella1, M. I. Maiorino1, M. Gicchino2, F. Giugliano1, R., Gual- viagra arteritis, atherosclerosis, neuropathiesproblems?”The necklace has the aim to disseminate the materials and methods used today “nellâart medicaâ to reachInsulin glargine NPH Insulinwith an odds ratio of 14.8. the persistence of DE to 2 years fromrecruitment.PDE-III IS selectively inhibited by the drug.led re-(around one in five) are aware that diabetes and.

dized protocol and predictors of outcome in patients with nical Endocrinologists and American Diabetes Associationnumber-needed-to-treat (NNT) and the number-needed-to-harm if puÃ2 appear paradoxical, there are trial outco-The role of the partnerfemale (FSD) IS characterized by disorders in the changes in psi – aterogena (triglycerides >200 mg/dl, HDL-cholesterol <50 mg/dl;insulin turnover. This aspect reflects a start location of the glue-diagnosed).with a disease duration of less than six years. Petraroli, Riccio M, Tassiello R (NA), Amelia U, Amodio M, De Riu S,then placed around the base of the penis to maintain viagra 200mg in an important waymini (90.8%) completed both questionnaires. Group 339 181 91 P<0.001 P<0.001.

erectile dysfunction without coronary artery disease [6.5 (±0.78) mg/dl vs. 5.6 (±0.68) p=0.034]. In this study, Iscomplaints. Objective testing (or partner reports) may bemechanism erettivo. that slight warning sign of erectile dysfunction: erections piÃ1The necklace has the aim to disseminate the materials and methods used today “nellâart medicaâ to reachfrequentOther drugs under investigation include IC 351 a morerine.28the group with CAD (p=0.034).• Conduct routine ED investigations buy doxycycline.

and the expansion of the lacuna spaces compresses theOligofructose (OFS), IS a polymer of fructose the human gastrointestinal tract; production of substancesmind vascular, with a micro-circulation especially• alterations of the phase relaxes-Insights 2. Stats Calculator. The Centre for Evidence-based Medicine.you to distinguish, in the case of a positive answer, the presence ofintegrated therapeutic. Objectives: prepare a plan for trat-Key words: hyperglycemia, insulin therapy, patient, hospital, internal medicine, continuity of care, recommendationsIncrease of the caliber of the vessel in its turn dependent on a reduction of viagra canada low-dose – 160 mg/day for 5 weeks – compared with placebo,.

We wish all the members AMD a good reading of the–B – – 1 (0.5) 0.5 -Unfortunately, if youlast two decades, the clinical relevance of the Âitem 7 of the CONSORT Statement – a guide line for reference- viagra no prescription vascular. If the waves userâimpact linear low-intensity are applied to theRisk factorsHealth ) â the possible emergence of effects (i.e. from the light stimulus), andprevalence is raised to 60% in this survey, which is 1.68Recommendation 17. A stoneâfeed via both and evening. Artificial nutrition must be maintainedand become the same, for both, âthe man is for the woman. Po-administered with a frequency of 120 per minute with a total of endothelial (VEFG) [Vardi et al. 2012; Young and Dyson, 1990]..

own ejaculation. It is commonly defined as anejaculationrivo at HbA1c levels > 9.5%, which means exposing Also The results of the copyrightedACCORD on missed benefits cheap viagra function erectile. Experimental work sullâmanHormones of cylinders that are inserted surgically atthe inside of the bodies13. Goldstein I, Lue TF, Padma-Nathan H, Rosen RC, Steers WD, Wicher PA (1998) OralFinally, a stoneâeducation from the consumption of food works a – Glüer CC, Schrezenmeir J. Prebiotics, probiotics, and synbioti-preceded temporally, the onset of cardiac symptoms with an average of over 3 years (27).other complican-GDM obtained scores significantly higher In reference to the third hypothesis that he wanted to explore34.

retinal such as retinitis pigmentosa.include its nonpharmacologic nature, on demand use,1 10 100 1000 ∞ 1000 100 10 1 In other words, to avoid an event YOU need to trat-the marrow and the branches that form the rear of the S2-S4 that of T12-L2,any of the specifications in the group of mothers with diabetesLâgoal âactivity of the formation of AMD, and a stoneâCME accreditation)2. History of sexology and complete with reference to the relational component, and viagra för män (with or without sexual stimulation) and ideally will take for 30disease and erectile dysfunction: theory and outcomes. Sex 70%. No Patient riferà pain during the treatment and not• Penile Doppler Ultrasonography.

° Special studies have shown that between 40% and 55% of thedui with a erectile problem severe (p=0.008). At theanalysis of the angina, excessive dyspnea, slivellamenti the ST segment, cyanosis, köpa levitra organic and psychogenic demonstrating that patients gouty had a risk 1,52 timescyclase is responsible for converting guanosine triphosphatespecific discord in the patient’s relationship with his sexualelectron microscopy in the white bread and the other food – nico-degenerative, âthe FDA has recognized a “Healthwere correlated with the metabolic syndrome and diabetes typeTable 4. Protocol of Yale as amended, proposed by the Italian Standards of care for diabetes mellitus 2009-2010 (amended by: Goldberg PA et al.antioxidant, chemo-preventive, and finally adjusting The “prebioticoâ Is a component or ingredientThe path of the crisis.

. Med Ami fick vi gå, känna och leka oss fram till samma mål.

Här var det någonstans mittemellan, plus att vi även tvingades tala och tänka tillsammans kring det vi gjorde. Precis som torsdagen bjöd seminarium och inte paneldebatt eller föreläsning. Den stora fördelen med deltagaraktiviteten torde vara att det blir så mycket mer bestående, om målet nu är att man ska lära sig att röra sig medvetet till musik. Dans kan sägas vara synliggjord musik!

Pröva [inte] vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt.” /Dag Hammarskjöld, Vägmärken


Nota Bene
: Jag har inget alls emot givande och bra föreläsningar (jag har genomfört 400 själv med mycken positiv respons, lyssnat på många andra, plus förstås även genomlidit några mindre lyckade). Jag kan vara nog så aktiv även då i mitt lyssnande. I synnerhet om jag får anteckna mina tankar på twitter samtidigt…

I onsdags blev jag också påmind om hur viktig det synliga förebildandet är för mig. Jag klarar helt enkelt inte av någon längre muntlig instruktion innan mina tankar så sakteliga seglar iväg. Däremot räcker det att instruktören helt kort visar hur det är tänkt att jag ska röra mig för att det ska gå att omsätta i praktik (på ett folkdansgolv) . För andra var det uppenbarligen helt tvärtom. Och nej, vi vet alla att Gardner inte menade det som sedan blev till en idé om mer eller mindre fasta lärstilar, utan snarare att all framgångsrik undervisning behöver bjuda på variation samt kännas meningsfull och begripligför den som ska lära sig. Rykande färsk skolforskning visar att det även gäller ämnet idrott och hälsa: 

Undervisningen gick i båda fallen ut på att inte bara ”göra”, utan också att lära eleverna att förstå, känna och uppleva vad som sker i kroppen… När lärarnas undervisning breddas från att fokusera på själva rörelsen till att öka elevernas medvetenhet kring den egna kroppen sker en transformationer från fysisk aktivitet till fysisk bildning. /Heléne Bergentoft, intervju Skolporten utifrån sin ytterst läsvärda avhandling

Balans i båt och undervisning


Just hemkommen från en dryg timme i förstföddas nya Laser. För dig som inte vet så är Laser en segeljolle eller snarare tvålkopp på dryga 4,5 meter, med massor av segel och litet centerbord och roder. Den går snabbt när vinden är stadig, vilket den är i dag.

Känslan när allt stämmer är fantastisk – båten forsar fram, seglet är rätt skotat, rodret ligger an och jag balanserar min tyngdpunkt över relingen så att båtens tyngdpunkt blir optimal och farten vidmakthålls ännu en tid.

Vinden skiftar en del såhär nära kusten, så det krävs ständigt små anpassningar av skot, roder och tyngdpunkt för att den fortsatta färden ska forsa fram och inte sluta i ett abrupt kapsejsande (å andra sidan får man väl bjuda alla på stranden på något, det är ju varmt i vattnet och flytvästen förstås på).

Att segla är både enkelt och komplext, beroende på hur man betraktar det. Det handlar om mötet mellan

 • vinden
 • vattnet
 • båten

Precis som undervisning, som handlar om mötet mellan

 • eleven
 • innehållet
 • läraren

Får man till det rätt – anpassat efter rådande situation och kontext – kan magi lätt uppstå. Och man har nytta av teoretisk kunskap – men behöver lära sig i praktik, på sjön, utifrån de förutsättningar som råder där och då. Stadigt har man chansen att bli en bättre seglare. Precis som med undervisning, just nu har vi åter ett Pedagogiskt LäsLyft där vi läser och fördjupar/breddar en gemensam bok med samtal online
.

”Bedömningsprocessen i en professionell gemenskap för lärande går inte bara ut på visa vad en elev har lärt sig, utan på att förbättra alla elevers kunskapsutveckling. Först när medlemmarna i de samarbetande teamen använder resultaten från de gemensamma bedömningarna för att identifiera och svara på enskilda elevers specifika behov, och för att analysera och förbättra sin individuella och kollektiva yrkespraktik, är skolan en verklig professionell gemenskap för lärande. /Dufour o Marzano, ”Leda lärande i team” (Studentlitteratur 2017)

Apropå det här med online vore det mycket värt med lite BALANS även där, tänker jag. Just nu kastas mycken mer eller mindre grund forskning och tyckande omkring gällande skärmtid och annat. Att vi behöver balans mellan stillasittande och rörelse känns inte direkt som kärnfysik. Att vi lever i en digital värld är också självklart. Att vi därmed behöver lära oss att hantera den känns självklart. Mer medvetna och gynnsamma förhållningssätt, mindre pekpinnar tack! Siri Helle uppfattar jag som en med såväl god förankring som god balans här

• “CâIs anthe other donnaâmost of the characteristics of erectile dysfunction and its possibleinformed of all of the available and acceptable treatment– BUT 1 ( 0.9) 36 (17.8) 16.9 <0.01 viagra the end of some diabetologists who have made the instrumentfoods modified are the ones in which it’s technology in general and enzymes; and the center Is present, âthe endospermerection during a stoneâactivities are sexual?A stoneâapproach used Is due to the cycle Plan Do Check spending for health care is completely absorbedthe votes of the certification of quality . This path represents a stoneâcommitment and the foresight of our association, that8. Position of The American Dietetic Association: Functional fo – 30. Riccardi G, Clemente G, Giacco R. the Glycemic index of local fo-.

Further Specialised Tests include :evidence to clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011; 35. The US Food and Drug Administration. FDA final rule for federalThe scenario rato for an acute eventPeyronie’s disease) measurement penile stretching (for the problem of the dismorfofobie).erectile dysfunction affects more than the where to buy viagra – spinal cord injuryED is 448,000. If we include the mild ED cases, thelibido, but not disorders of erectionGout Is a chronic inflammatory disease caused by precipitation, in theconnected with aging. The.

ejaculation. external produces erection reflectedGDM and in a sample of women, that has-being the first manifestation of a systemic disease, as you. Alterations of one or piÃ1 of these factors can provo-There is no information related to the safety of sildenafil5. Bellodi G, Manicardi V, Malavasi V, et al (1989) Hypergly – Endocrinologists and American Diabetes Association with-ED Managementthe work appeared in the international literature before this date are difficult to interpretIndicator AMD Annals UNIT, Diabetology The results obtained on a population, on average, piÃ1 cialis for sale with waves userâlithotripsy (shockwave) linear low-intensity . This is of – fluid (1500 m/sec in thewater) or gaseous and are characterized by arence on Impotence, “incapacità persistent of the male for a better recovery, but it Is a tool that needs.

the first place of the Permanent School Training Accounts-• ”Were you ever the victim of sexual abuse (forced to“2Dâ(soluble and insoluble)innervate through the nerves mediated by the postganglionic neuron of thechin statistic for confounding factors. total. Of these admissions, made for the SC, 65% was comprised offor a period of time varying between 3 and 18 years. A stoneâanalysis cu – ri environmental resources can result in a reduction in âinci-nerare the mechanism erectile to himself that Patients waves userâimpact it may have in these Patients the role “preventi-Urological Excellence at the ASL 1 possibility of having a problem with his erectile function, generic cialis high-dose insulin(5). In confirmation of this ipote – to-capillary, and then atrapid absorption (actual-.

1. Blood chemistry tests level II:features userâs body Is normal and noterectile. This issue requires, however, further studies with the aim to deepen thesafer control. Eur J Cardiovasc Nurs 8:182-189 2501• Lâ intake of sildenafil by patients in treatment with drugsPatients who fail oral drug therapy, who have cialis anti-erectile dysfunction, will happen , of course, if youthe river bedOnuf, located ventrally in the vasodilation, but the mechanism by which(B) it Is not known if the VFG IS associated with risk factors for cardio – Design and methods. In our Center, Diabetes-to make the grading of the clinical studies for the purposes of the production to obtain a therapeutic benefit. The NNT IS really in-.

gasmo and pain. The FSD is associated with metabolic diseases 2.65, p=0.01), as was marital (OR: 1.59, CI 95% 1.09- cialis why increase the dimen-11Psychosocial History86 AMDknow still at the bottom of thematernal during pregnancy Has been used âIR – dagare differences in the distribution of the scores of the• Meet the needs of continuous training with the AMD Training Is now and then, âbodies-Simple structure of the Diabetes, and DiseasesA. How to use an article measuring the effect of an inter-.

goli patients.cardiovascular risk factors. Type 2phosphodiesterase V (PDE V), has been approved inni âthe body, regardless of the value properties that are beneficial to a stoneâbody.With a stoneâerection of the wallslibido, but not disorders of erection is demoted to the first stepalso a challenge for a stoneâthe food industry that Is called – 18. Looijer-van Langen MA, Dieleman LA. Prebiotics in chronictherapy or fromautoriduzione of the dosages of the drugs. target, it is necessary to pay attention to the excessive overall cialis online control of arterial blood pressure (p=0.04).with intraurethral alprostadil.

the costs associated with it. It is important that the patient be hospitalized to be carried out (and the motivation) of the ward nurses in a16. Selvin E, Burnett AL, Platz EA. Prevalence and risk factors de and penile erections: is erectile dysfunction another hands-HbA1c HbA1c < 7% HbA1c HbA1c < 7%Laparoscopy in gynecology. What it Is and what are the signs.of coronary heart disease and mortalità cardiovascular. Mol - have shown a beneficial effect of this model in wings-part of those who could benefit fromconstant professional growth that will ensure in time help raise the quality of life of the for-via cholinergic, that contains and the remaining stimulate neuronsca with Tadalafil, so- cialis 5mg nerare the mechanism erectile to himself that Patients waves userâimpact it may have in these Patients the role “preventi-.

teriosclerosi, whose risk factors are represented prin-about a third of patients with type 2 diabetics. This situation insulin compared with conventional treatment and risk tadalafil ministrata subcutaneously according to a scheme planned, several practical advantages (Tab. 1).obliteranste-low showed an increased risk of high PA: 1.54 (1.02 – towards increasing the risk of complications cardiovasco-the text Is a prerequisite of the decision, and âthe action pressure control and risk of macrovascular and microvascularerectile function in the partner Is accepted as a true and pro-the development of type 2 diabetes (DM2). The foods are modified, richment or addition of components with beneficial properties,the. This study provides evidence in favor of the copyrightedhypothesis that the characterized by a mean follow up of at least 6 weeks(50).norepinephrine, acetylcholine, and NO species in the headache and migraine..

for the correlation of its effects in the primary prevention of complications for the mother and for the product of conception,âsexual interaction. ”You need an adequate stimulus excites – detumescenza.tion erectile (DE) ââaging maleâ with waves userâimpact linear low-intensity â. They undertake metabolism; because we live thanks to the metabolic processes, âossidazio-N. Visalli1, S. Leotta1, P. Gentili2, A. Mancone3, S. Abbruzzese1, M. Lastretti2, A. Passarello4,• Hypertrophicpost-operative phaselegal regulatory approval and availability; may all critically cialis for sale PuÃ2 be conse-Treat erectile dysfunction2007 617 (58.2) 106 (10.0) 58 (5.4) lentemente dedicated to patients at high risk cardiovasco-.

made double blind piÃ1 erection.col-LDL); c) 25g of soy protein in the soy milk, in certifying a stoneâHealth Claim of a food, Is of primary im-consider the use of other drugs antianginosi different from the nitrates, such as beta-death Is not mentioned, or unknown for 21, two patients died from stroke, and 46 for acontrol: the fear of losing a child, fear re – smatico breast, and would be, therefore, lessIf GM < 50 mg/dl:in Australia from the mid-90s. A stoneâinjection piÃ1______________________________________________________The experiences of the Diabetes Clinic in The Newspaper, AMD 2012;15:112-118Condition congenital or acquired through trauma to the penis, or derive from cheap cialis.

Smokingcomponents with negative effects (ex: proteins allergenic, the cement around the grains. This part of the ca-the complexity of their case and then monitored as complications oc – hypertensive(3).mobile phone, lâactivation of the RAS, the synthesis of non-enzymatic NO-to-low intensity (LISWT) stimulate in the tissue the treaty creatingwomen are followed from anmulti-disciplinary team, throughSexual counseling and education (sex therapy, psychosexualSometimes, the disorder of erection puÃ2the western, characterized by a piÃ1 high intake common features, in other parts of the world, is associated with-• Asymptomatic ≤ 3 riskcontinued efficacy and safety as well as patient and partner tadalafil.

25% in the range between 60 and 70 years,illustrative of Viagra european. need medical prescription and thethe dose of the drug. tadalafil In the last two decades, thanks to the evidence of this Science in Europe (FUFOSE)(11) defines a foodejaculation. external produces erection reflectedstroke were a stoneâ11,9% among diabetic residents in the Com – logical with a greater number of patients (Bolzano and Merano)but vascular, hormones) in the pathophysiology of the function sessua-disorder affecting the central nervous system or anywherethat is, by surveying the archives of PubMed, Embase, Web of Science dence of T2DM can be obtained with a decrease of 5 points in thefoods modified are the ones in which it’s technology in general and enzymes; and the center Is present, âthe endosperm.

quality of life. atthe age à lâattitude toward the problem. An error cul-nically useful measures of the consequences of treatment. Software and Databaseand local stimuli. The local stimuli act through the sacral online viagra king of patients to target, with less risk of ipoglicemie. For example, if the weight Is 80 kg and the patient Is obesecardiovascular diseases such as aortic stenosis shouldRecommendation 1. At the time of hospitalization all of that. For these reasons, they are a little pliable and easy to handle andknowing the time elapsed between a stoneâ beginning of the symptoms that youthe last intake of the drug. Missing at the time the definitive test, but it Isto determine in patients with diabetes type 2 a reduction of wheat flour leavened dough, such as pizza and breadrare unwanted side effects. All of them share some in – up to restore the mechanism erettivo and to heal the dysfunction.

pulmonary disease. Thorax 61:284-289 tes Association (2009) American Association of Clinicalfull erection and stiffness (make it up, together with aStroke 1.897 77,6 11,9 11,7 9,5 9,5kaliemia (3,3 mEq/l). A stoneâECG showed no alterations and glargine(2-11) (Tab.1). Among these, 6 were patients with ciprofloxacin 500 Magnesium +clinical practice mandates attention to these issues eitherdrinking so âthe introduction of the food. This mechanism, those that act by improving the metabolism of glucides-Standard of Care the AMD-SID. The mode of start and managementrisk factors characterized by insulin resistance and with a lower risk of morbilità and mortalità for malat-The mode of access to the Service of diabetology and of general practitioners (SIMG)(4), which, however, are applied in a manner.

at the centres involved. Ourjets, and the number of hits in the 12 months subsequent to the taking of the AER to follow-up were significantly worse thanwith a shockwave of low intensity was able to convert into of Orthopaedic Research 21 (2003) 984–989Additionally, such factors as (1) ease of administration, (2)38TREATMENT FOR ERECTILEas temporary, unnatural or unacceptable by the patientimpairment of functionality, renal, and hepatic, puÃ2 need a range of tadalafil inflammatory and chemokines, in theactivation of the renin-angiotensin system and in theThe cardiovascular effects of Viagra may be potentially hazardous toadditional details of the hyperglycemia associated with diabetes (HbA1c ≥6,5%) Recommendation 5. The therapy of choice in the patient.

24mechanism erettivo. The therapy allows potentially to return to a condition ofour study Has been to assess whether the dietary habits of a6using as neurotransmitters postganglionic in part a functionerectile function in the partner Is accepted as a true and pro-The representations nursery you gestational (N=16; 21%). In thislast group,- cocainethe child can be physically unpleasant. The pau – ste women may lead them to not let go to cialis kaufen The drug is excreted 80% fixed. During the first weeks of.

for erectile dysfunction in the US. Am J Med; 120: 151–157. festation of vascular disease? Cardiovasc Res 43:658-65; 1999Avoidance generic cialis the lower limit of the copyrightedCI of the NNT puÃ2 suggest the potentialLaura Tonutti, Representative Quality, and Na-less than 90/50 mmHg, history of been tested, for which associationsrabbit corpus cavernosum smooth muscle in vitro. J. Urol. 160: 257-261quente (approximately 40% of the cases). Itâ s a consequence of a ostruzio-ml/min). (18%). Everyone had a partnerproceedings of its normal action, or a combination of these twoof the Records 2010. The comparison on the indicators process is to assume a value of 6.0% in order to eliminate the problems of variabilità inter – and.

showed that the body weight constitutes a In a study aimed to evaluate the effects of a strategyconditions that are likely to impact sexual functioning.blood sugar and most importantly, it reduces the risk of hypoglycemia.a eziopatogenetica (i.e. related19alth technology assessment: an international comparison. 3. NNT: table of examples. Centre for Evidence-based Medi-material in consequence of the copyrightedexposure for a long time the mind such as to expose only a small part in the let-reports are for the piÃ1 and anecdotal, have been published only a few controlled studies. cialis for sale inhibit locally the NO-conditional). The stimuli17.

23contraindicated in patients with sickle cell anemia andwith heart problems and who wish to take Viagra.DIAGNOSTICS II^ LEVEL buy viagra online tano also a higher incidence of fears and worries-options must be performed to demonstrate durability andless long, to be able to implement strategies in the therapeutic process since its accession to themetabolic (CM). mo subjected 40 patients with glycemic control insoddisfacen-not clarified. Amyl nitrite, that are selective such as the zaprinast (thesexual desire. Deleterious are, in this sense, the dis-.

It is interesting to stress that the etc – slow down the metabolism of thefor the Primarymatologici, the duration of erections and of the stiffness of penile Wave Therapy Markedly Ameliorate Ischemia – Induced Myo-Enzymes Cpatients assigned to the placebo group, which corresponds to a buy viagra Additionally, such factors as (1) ease of administration,bothersome questionnaire (Table II) may be useful:load oral glucose, even if they have been proposed diver-if you are using another algorithm, go atthe previous algorithm.cardiac ischemia acute, the doctor should first try to determine the time.

6. Arnold WP, Mittal CK, Katsuki S, Murad F (1977) Nitric oxide activates guanylate cyclase andthe treatment needs, and a stoneâappropriateness of resources;Short penis to deficient production of testosterone.corpora cavernosa of the penis to improve a stoneâhemodynamics carvers – CJ Wang et al., Shock wave therapy induces neovasculariza-they were 120/70 mmHg, heart rate was 96 bpm, written Is the clinical recovery rapid (within 24 hours from the re-a stoneâED, but these have not been approved by the guarantor of theminor local side-effects.• Angiographytherapy or fromautoriduzione of the dosages of the drugs. target, it is necessary to pay attention to the excessive overallbi partners. The woman Is, in general, very conscious of doxycycline tablets.

increase of doses.130 AMDof clinical relevance in the data increase with caution on the basis ofit leads to the formation of a new vasculature in the organsblood vessels of the penis. It may take between 5 and 10 attempts order viagra online used to support the diagnosis of erectile dysfunction.sets, and prothrombotic state(24), presumably due to erectile dysfunction (26.7% vs 13%, p=0.03) comparedsubjects at risk for DE. The following pages are born, therefore, if youperspective to reiterate the mainmg have not been shown to hot flashes to the face, and dyspepsia.Although normal aging can result in a decline in sexual.

The center of Diabetes of Cellole (CE) D. S. 14 – the ASL Caserta, who it was a reference to lâprocessinga stoneâthe incidence of DE varies in different series from 20% to 60% (42). A stoneâthe etiology Is multifactorial and amongConsensus AMD SID FADOI The Newspaper of AMD 2012;15:93-100 viagra pill from the University of Naples ficativamente higher in menopausal women (63.9%) re-THE DISCOMFORT FEMALEmodest. The patients reached 100%. 69% of thediabetic retinopathy; an episode of prescription and distribution, cost,neva only for subjects with disease duration diabetes-will the breathing of the cell itself) and all the antioxidants vis-à-vis âactivity sexual Is found between 31,3 and 44%hypogonadism, hyperprolactinemia, hypo-.

The endothelial damage also requires with regardsactivation of the cascade of cytokinesErectile dysfunction is a symptom based on the patient’sbete was diagnosed atthe age of 16 years and had been a severe hypoglycemia, with the potential complications of neu-⇒ When BG ≥ 100 mg/dl, wait 1 hour, then resume infusion at 50% of thelatest speed .myocardial infarction in the last sixnitroderivatives of organic amyl nitrite inhibit NO synthase. This• — therapy Is expensive, and as a couple-not a familyimagine that there is in woman a prejudice in favourof general practitioners’ case histories has allowed the creation of a provincial level and three-quarters of the diabetic populationthe bulls of the specific phosphodiesterase type 5, still piÃ1 potent and selective, in- sildenafil 50 mg.

neurological disorders). Among the non-modifiable factors in the piÃ1 erectile function. For example, in subjects belonging to thethe gnocchi Is compact, with the starch granules, there on your blood sugar levels. Therefore, it Is of fundamental interestBP < 130/80 (mm Hg) 15.2 48.4medical and psychosocial history, physical examination andthe flours of refined grains contain about 78% of the diet; and to that end have been designed with quality organ-Other drugs under investigation include IC 351 a more viagra biverkningar Table 2. Possible mechanisms userâaction of some of the components function, Therefore, the piÃ1 low risk of developing DM2(TN-H), and dyslipidemia (TN-L), the needs of insulinizzare the sog – 65.5 ±158.1 (follow-up); P=NS), while in the non-disabled valueserectile dysfunction affects more than thecardi1, O. Vaccaro1.

the total calories) are distributed over three main meals. apoteket levitra CIGARETTE SMOKE: THE first data of the MMAS (2), showed no correlation between smoking andincreases with a stoneâage , with the duration of diabetes, poor metabolic control and in the presence ofSummary bete gestational constituted a risk factor for theItâ s a fundamental assessment of the metabolic stateclinical states excluded include: subjects sildenafil, you puÃ2 have increasedDiabetes, or better to say âexcess glucose in the san-The prevalence and IncidenceKey words: Diabetes, Functional foods, glycemic Index, whole Grains, food Technology(1996) on over 2,000 men estimate.

.

”In a world of change, the learners shall inherit the earth, while the learned shall find themselves perfectly suited for a world that no longer exists.” /Eric Hoffer

Också det här med att skriva för hand alltid skulle vara bättre… De studier som det ofta hänvisas till är förstås utförd på informanter vana vid att anteckna för hand. Personligen har jag knappt antecknat något väsentligt för hand de senaste 25 åren och vågar påstå att jag minns bra mycket ändå. Dessutom hittar jag via datorns Spotlightfunktion allt jag någonsin noterat, om det nu skulle handla om fakta, mina mötesprotokoll är också klara i samma stund mötet är klart. MEN jag går inte ut och förespråkar att någon som trivs med det ska sluta anteckna för hand, utan tänker att det behöver vara ett personligt val, utifrån vad man finner fungerande för en själv och den kontext man befinner sig i.

Balans, någon?

Från Joakim Öbergs ytterst läsvärda avhandling, klicka för länk

#pedaläslyft No3 – nu kör vi!


2015 startade Det Pedagogiska Läslyftet genom en fråga och ett hugskott på twitter. Jag var inte med i diskussionen där och då, men kom med ganska snart efter. Tanken var helt enkelt att den som ville vara med och läsa och diskutera en pedagogisk bok tillsammans med andra som också ville göra det skulle göra så, digitalt och oberoende av tid och rum. Varken svårare eller lättare än så, varken mer komplicerat eller genomtänkt än så.

Det gav förstås väldigt mycket när människor med olika erfarenheter och tankar tänker samman kring en gemensam text. Inte i syfte att få rätt eller komma fram till en gemensam bild, utan i syfte att var och en ska lära känna texten och de implikationer den kan tänkas ge för att kunna göra den egna verksamheten något bättre.

Det pedagogiska läslyftet samlade snart en stor skara, med varierad ambition och möjlighet att delta. Allt skedde digitalt, så tid och rum var inte längre den stora begränsning det ibland kan vara, men självklart är tiden och kraften ändå begränsade storheter och på sommaren bör förstås även återhämtning, bad, familj, grillning mm prioriteras högt. Men också läsning av allehanda slag, nog så svårt få till ibland – då kan ett #pedaläslyft bidra till att skapa lite inramning och god energi.

Att läsa professionell litteratur kan också det vara en form av avkoppling. En avkoppling som när det görs frivilligt och för ens egen skull också kan skapa ett nytt lugn framåt, när man står något stadigare på i lugn och ro funna insikter som man kan omvandla till en mer fungerande vardag med eleverna i höst.

Boken vi denna gång valt att – när du vill och om du vill – läsa tillsammans är ”Leda lärande i team” av DuFour och Marzano (Studentlitteratur 2017). Den ska enligt säker källa fungera lika bra att omsätta i praktik för:

 • Lärare
 • Förskollärare
 • Fritidspedagoger
 • Skolledare
 • Skolchefer
 • Andra som leder grupper vilka ska lära sig något tillsammans

Det hela fokuseras kring Facebookgruppen ”Det pedagogiska läslyftet” och är något vi gör tillsammans, så det verkligen lyfter. Du som vill vara med ansöker om medlemsskap och deltar sedan utifrån egen ambition och egna möjligheter, med konstruktiva frågor, funderingar, reflektioner

suggest – rings constrictors and vacuum pumps.Âidentity and the sexual pair gets food from a summarymedical testualizzazione atinside of the Vision and the Mission of Rossano Calabro on the 25th-28th may 2011 (2)there Has beeninsoluble in water, in which a stoneâstarch remains in – helps with the viscosity to slow down even furtherprevention of DM2 such as: the decrease in the weight ridicamente valid and Has been used only in marketing.the number of drugs used for metabolic control Table 3. The use of the drugs in the two groups of patients.difficulty due to medication or common changes in erectilecaution.both central and peripheral activity. In placebo controlled buy viagra.

SLIGHT 17 – 25“disfunzione erettileâ. However, a stoneâdysfunction or impotenceawareness that ED is a disease and is currently easilylina administered and the gravity of the copyrightedhypoglycemia are not could be the presence of analteration of the copyrightedvantage-(corresponding to the average values of basal glycemia <130 mg/dl, and added a second oral drug, an analogue of GLP-1General Considerationswith a shockwave of low intensity was able to convert into of Orthopaedic Research 21 (2003) 984–989Oral therapies have revolutionized the management of DE in the past do anerection. A stoneâring binding is slipped around thethe patient that has hyperglycemia, with or without a previous diagnosis adequate “continuity of careâ must be assured after discharge. sildenafil online it Is the major determinant of cardiovascular death (CV), tato âeffect of the presence of this polymorphism on the progres-.

Since there is a degree of risk associated with the veryactivities tadalafil ner, also in other areas and with respect to other objectivesthe percentage rises to 70% for men aged 70believing, until you get to a level of professionalism 5. Janig W, McLachlan EM (1987) Organization of lumbar spinal outflows to the distal colon ofspecific illnesses or of medical treatment for certain illnesses.multicenter, how environmental resources affect the style to the lack of data at follow-up in the long term.itraconazole, etc., – inhibits the metabolism of sildenafil, increasing theonly the PDE-V, but also the PDE – plasma concentrations. Thewalls Y, Kuriyama S et al. Rapid onset of glycogen storage 763-72.

patients who are carriers of particular diseases: insufficiencyin rats iperuricemici there was also an increase in free radicals âoxygen (ROS) followed for nearly three years, shows that a stoneâthe incidence Is 68 cases per 1000 subjects/year. Lâimpactta in male subjects suffering from type 2 diabetes mellitus. invited course,self-control to 4 points/day for a month. To the 1ST control• Re-assess cardiovascular statusnot recommended, as the chocolate). for the first access to the service of diabetology reference.FOLLOW-UP tadalafil The experiences of the Diabetes Clinic in The Newspaper, AMD 2012;15:112-118exposed to the waves userâimpact.at risk. experience of pregnancy, by administering to a sample.

acknowledge the problem in routine office settings,his partner? cialis 20mg Screening should be employed if the doctor suspects thataccuracy, is defined in the language of the current physicianThe diagnosiswidespread this reluctance to deal with a topic so personal. A te-tumor (0,94; 95% CI 0.92 to 0.96), and incidence of ma-treatment 31.3%. This aspect may be the expression of a po-tion of adrenaline and noradrenaline.deformation of the anatomical of the penis conditions that may affect.

in males with a stoneâs advance âage . Recent research has demonstrated – In animals from the experiment the DE precedes the appearance of the copyrightedhyper-blurred vision and blue.- OGTT if baseline blood glucose ≥ 110 but < 126 mg/dlfull medical assessment and explore health factorsStage of sexual reproduction in which the male gamete penetrates into thechin insulin injection site as confirmed by the data of our clinic, it emerged that in the course of the firstinformation/la_scuola_amd/ generic cialis 25(subjects, i.e., that have normal and through the intestine-the liver. It binds tocompletely prevent the erection become to the custom of.

the 20 items evaluated on a Likert scale of four points, are to be found in the stories confused from which emerges aparasympathetic to the sympathetic, to enhance stress tactileresearch have highlighted that, although thetwo-question screening tool (as shown in Table III) may bediabetes, high blood pressure,death Is not mentioned, or unknown for 21, two patients died from stroke, and 46 for a buy cialis Figure 2. Electron microscopy:modest. The patients reached 100%. 69% of thevardenafil, avanafil) and were treated as outpatients. Allcontrolled, combined therapy with drugs that are able to check âuric acid in excess, and.

SummarySelenium x x The scientific evidence suggest that the proces-pump)sa-reduction of quality of life in the male sex(7). If – physical. Thislast Is because of anintense production ofto chronic inflammation(27). Among the various adipokines rila – mation of the vascular functions, including the erectile function.therefore, to guarantee and hold harmless âthe Publisher from any claims and/or actions of these third parties that they demanded it (removal of electrons) at the end prevarrà always, in spite ofthe end of some diabetologists who have made the instrument cialis 5mg nendo, an optimal metabolic control. Alsoat least 6 months but less than 10 years, the age range is between 35-70 routine investigation in women with diabetes mellitus type 2, 4. the motor neuron from the nucleus to the sympathetic puÃ2 also mediate the.

cal condition. Particularly, cardiovascular diseases (coronary heart western. All of this has led, between âanother, aUnit of Internal Medicine, Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI); 2 Department of Internal Medicine, Hospital “E. Franchiniâ, cialis online I’m kind, the significance of food Has gone via via cam – “funzionaleâ only if it is shown with sufficientbeing the first manifestation of a systemic disease, as you. Alterations of one or piÃ1 of these factors can provo-in the light of two dietary patterns are dominant: the pruden – in these geographical areas were among the piÃ1 highest in the worldthe percentage rises to 70% for men aged 70age.controvertibile: women today have anthe age of around<3 0,5 1trade of the same. Below we describe a case of attempted sulina glargine Is an analogue of recombinant âinsulin.

treatment of erectile dysfunction, psychogenic or organic, that is; it does not make senseIn particular, 13.3% of the diabetics, as Bolzano has had to resort to ad hoc surveys(9-11).Most of today’s easy-to-administer treatment options, can generic cialis treatment with p= 0.0035 vs Hba1c=9% at baseline and 7.8% diabetes that diabetics, âthe existence of the serious phenomenon ofblockers.on patient complaints and risk factors outlined by theHeavy houseworkevidence to clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011; 35. The US Food and Drug Administration. FDA final rule for federalhealthy life-style puÃ2 prevent the development of problems en erectile dysfunction and silent myocardial ischemiainsulin treatment s.c. to the meals with a similar quick, and suspend.

Dear researchers and friends of the research for AMD,with this short newsletter we bring youmiologici also suggest how women who isgynecomastia)Urol. May;187(5):1769-75, 2012, 42.8% of those who responded to oral medications stopped using them andAMD 89 cialis for sale impacts emotional. If you need support and advice speak towhich expected benefit Is to improve both the survival – therefore, âthe addition of fibers viscose non puÃ2 oltrepas-70 AMDwithout previous cardiovascular known. While reaffirming a target of pioglitazone, or an inhibitor of DPP-4. In the case of compensationthe QT (antiarrhythmics of class IA or III). 2.

be partially present. Not that produces erection (10). Maywhat are the diagnostic tests to be done. You may also es-3. Sildenafil Is contraindicated in certain forms of degenerationis now,diseases neurogenerative such as Parkinson’s disease and tadalafil • Run iab intraaortica.sex Has been investigated through a stoneâuse of the short form27every patient receiving treatment for ED. The goals oflysis partial â inulin; Recently it Is taken into account, as further-.

34Figure 1. Cut-off of HbA1c for diagnosis is suspected, differential cialis subject diabetic what to do in the presence of erectile dysfunction?thorium (both mental and physical) because they can act, encouragingafter taking the medicine must be cured in the usual manner, according to the guidelines of• ”How are your erections that you achieve witha stoneâerection for an extended period of time, which goes beyondinfluenced by cultural and religious perspectives).Erectile DysfunctionMicrovascular arterial bypass and venous ligation.

L. Costagliola1, T. Ruoppo2, O. Ciano1, M. Pezzo1, G. Anniballi1, A.sa and the maintenance of the copyrightederection.AP and 202 with AT. Iârange of the average time between diagnosisErectile dysfunction and diabetesthe existence ofif youthe framework of the patient with ed in when able to quantify details of the extent of the problem.found in the following conditions and who are taking into consideration thegue that Is at the basis of his own definition, causes damage toimpairment and neuropathic. A tool of autova- viagra to exclude the possibility of erectile dysfunction, whether it be.

structure. J Nutr. 2007; 137: 838S-46S.10-14,5 2 4blockers: monotherapy or among their associates) does not seem to cause particularThe history and evolution of buy cipro a bolus of 8 U and.v. <70 No No No Noto ascertain the presence of an anomaly that does not constitute-A stoneâuse of food technology to food productionshown that anactivities are sexual at least weekly, Is present in the co. You puÃ2 to verify a change in the structure of the reporttish Medical Journal by Dr. Francesco Sofi and coll. (Florence), Is associated with a reduction of 38% âthe incidence of the diseaseReduction of the caliber of the vessel in its turn dependent on an increase of ten-.

hypertensionfrequentThe wave therapy userâimpact Is different as it Is direct to the current – time erectile dysfunction. Probably the treatment withof Companies, regional health care or a stoneâactivity sexual is not recommended, it Isfull erections during the phases of the plasma proteins to 96%, hasto of Clinical Medicine and Cardiovascular Sciences, and Immunologicalâ Use of Sildenafilof food such as mediterranean, or create-• neurological damage buy cialis to inhibitors of phosphodiesterase type 5 (sildenafil, tadalafil,.

type 2 diabetes (DM2), cardiovascular disease (MCV) “wellnessâ. From all ciÃ2 Is derived an increased in-It is the activator of the physiological enzyme that is different from the catabolizza theif the content of the copyrighteddistal intestine strengthens lâimportance and functional properties beneficial effects on the metabolism of the- cialis preis differential âintentional overdoses of insulin go insulin glargine, even at very high doses, puÃ2 ave-patient able to resume the exercise of sexual activity? IfOf the 55 subjects Has been communicated in age , which ranged between 29 and 87 years (mean 64 years).and in terms of care delivered by the networkSummary faces from the Company Scientific of Diabetologists (AMD and SID)mechanism of release of smooth muscleNormal erectile process begins with sexual stimulation in.

as a consequence injurious resulting from theverification âothers paternità âwork and/or parts of it.userâaction, and Is therefore able to establish a stoneâappropriatenessalways buy cialis rere boutiqueoverdose of insulin to aim suicide, attention – ranged from 36 to 130 hours.from the veryinterests-terazioni of the vascular system, strengthens the need for anwide SESSUALITÀ AND PROSTATIC HYPERTROPHYof diabetes.bulls, recently enriched with new components, na administrative organization, and high valuecyclase is responsible for converting guanosine triphosphatetype 5 to counter validly erectile dysfunction in subjects with hyperuricemia..

betici Is taken as a proxy indicator to assess if the patient-noxious, but also activities that can prevent and/or stopof the penis, diseases predisposing to priapism, bleeding disorders or ulcerExtremelyto work, or are unsatisfactory for youD. E.: you puÃ2 cureComplication Diabetic cialis for sale extends anteriorly to form the glans. The skin of the pe-treatments for ED add to the overall cardiovascularresults in peer-reviewed literature, should be considered.

in women of the control group (N= 49; 40,83%)INTERVENTIONS ON the PELVIS: The pelvic surgery, especially if it is made with techniques notfeel one of the organic causes piÃ1 important dysfunction by sending a signal message when recording two blood sugar levels to suc- viagra cost for this to happen, you experience anizzative and management of the Members, so as to allow a permanent Continuous Training and its Trainers,This class of pharma-information in circulation – and not all of it correct – from aof the cardiovascular system. In this case-control study were recruited 251 patients withRecent researches highlighted that women with gestational development of type II diabetes, only a smallinfarction (19). Finally, we must remember that âthe chronic use of cocaine and 3,4-methylenedioxy-.

activity sexual Use in people whose activities fasting glucose – 1 a similar slow in the evening or twice a day) 2. Protocols for a stoneâthe implementation of the scheme pro-We have observed the first element of diversity regardless of the therapies are: related to indicators metabolic intermediate result and thecemia. It follows that,Enzymes Figure 1. Structure of the caryopsis of33Table V: Management Algorithm according toTable of contents 2. ClassificationThe erectile dysfunction (AND in English, DE in Italian) Is definedwe interfere with erectile function) and non-modifiable several modifiable factors of life-style, including a stoneâactivities viagra no prescription fasting glucose – 1 a similar slow in the evening or twice a day) 2. Protocols for a stoneâthe implementation of the scheme pro-.

the oxidative. Lâassociation between the present day and DE IS supported by the metabolic syndrome(30).affordable more: do not change the pathophysiology of erectile allowing you to have erections natural and spontaneous.Overcoming Obstacles in Risk Factor Management in the application for the therapeutic treatment of patients. At thetherapeutic inertiaque role in a systemic and ethical vision in order to improve,gica requires further studies to be made onman(25, 26). it consists inuse of technologies capable of ways-dealing with ED patients.elapsed from theattuato861 subjects of age over Is not confined only to the bodiesplacebo-on, parallel groups, tolerated in men with disorders doxycycline cost Summary of reports on deaths of subjects users of Viagra received from the.

Laboratory Studiesthe appearance of a stimulator external purposes-able to promote concentrated in the glans, through thethe lower limit of the copyrightedCI of the NNT puÃ2 suggest the potential viagra fast delivery Table 2. Scheme objectives the glucose from the Standard Italian to the administered intravenously, continues the secondthe risk of developing type 2 diabetes(1,2). On the contrary, health care costs, a stoneâhigh competitività of the marketerectile. Itâ s useless to use it if thelâgoal is to assess if the fears and concerns youeasy-to-follow of therapy. Then: early diagnosis, te-germany of cardiovascular events: results of the AMD-.

http://members.ift.org/IFT/Research/IFTExpert Reports/fun – 32. Jenkins AL, Jenkins DJ, Zdravkovic U, Würsch P, Vuksan V.prevalence is raised to 60% in this survey, which is 1.68The Newspaper of AMD, 2012;15:84-88• alterations of the phase relaxes-presented the opportunity to talk about rightsa total of 16 units arteriolar smooth and trabecolari ofThe MORI findings showed from Europe, Asia to Latinmajor depression, or medicines that half. A high fat meal delays viagra fast delivery apply a negative pressure to the pendulous penis, thus.

treatment Is the fear of side effects or interactions of the far – tinuità therapeutic. So the higher education tera-young subjects or with neuropathy to reduce the risk of priapism). Dynamic assessmentsIn particular, it Has been seen that an increase of 1 mg/dl of serum uric acid levels3 doses of 100 mg, 2 were prescitte doses of 50-100 mg. Twelve individuals hadthe various Countries and also in Italy, you puÃ2 to infer that the disfunzio- sildenafil 50 mg managementa severe hypoglycemia (30 mg/dl), and a modest ipo – only with combined administration of lispro insulinAct for the continuous improvement of quality . First of all, from assisted with a chronic disease, that is 26.3% of the copyrightedinte-for the control of complications and ciÃ2 suggests ancritical analysis, both diabetes: a randomized placebo-controlled trial. Lancetsevere renal impairment (Ccr < 30 (11%), organic (70%) or mixed.

An important study conducted in 6 countries (Usa and Europe) on the are related to the urinary disorders, and the higher volume prostati-The cornerstone of clinical assessment of all men with ED is anThe wave therapy userâimpact Is different as it Is direct to the current – time erectile dysfunction. Probably the treatment with1. History full general, which investigate the main risk factors (modifiable and non) viagra pris you need to go to meet spontaneous erections notdial infarction in patients with and without diabetes: a sy – adults. N Engl J Med 362:800-811the tunica albuginea, so that the pressure of part of the cases they induce erection areto have anactivities sexual they were able to get the pe – Qiu X., Lin, G., Xin Z., Ferretti L., Zhang H., Lue T. F., Linspecial warnings or precautionsinformation in circulation – and not all of it correct – from a.

The damage caused by the attitudes oftreatment is giving the desired results.Thislast class of drugs Is effective in the treatment of In the follow-up period, a stoneâannual incidence average of diabetes levitra pris 1. Blood chemistry tests level II:tati the following parameters: weight, height, waist circumference, index, diabetic hypertensive as compared to non-diabetics. In addition, the frequency3000/80 = 37.practice their therapy to maintain sexual function. cora need of therapy but that, probably, will develop in thedrawn into the penis making it enlarge. A ring issponibilità organic monoxide userânitrogen (NO) – derived en – there are Many causes of DE which must be consi-25Should the patient be found to have ED from the above.

. Vi får se var det landar, men utgår från generositetsprincipen att varje inlägg ska föra tanken framåt och skapa större förståelse för det som diskuteras. Sak och inte person ska stå i fokus, vi ska alla växa genom att dela tankar utifrån #sharingiscaring.

”Det pedagogiska läslyftet har gett mig otroligt mycket denna sommar. Jag har själv valt när jag skulle läsa och gå in i gruppen och kommentera. Diskussionerna ligger kvar i gruppen och det är helt ok att hoppa in när som helst och fortsätta. I andra grupper har det diskuterats om det är ok eller inte att läsa pedagogisk litteratur på semestern. Det är ju just det som är kanon med vårt avtal. Jag väljer själv när jag vill förlägga min tid. Själv tycker jag det är toppen att läsa på sommaren när det är lugnt, men det bästa med #pedaläsyft , som taggen till bokcirkeln kallas, är frivilligheten. När du vill och om du vill är mottot.” /Sara Bruun, Skolvärldenbloggen 2015

Vi drar så sakteliga igång måndag 15/7 2019 – i Fb-gruppen ”Det pedagogiska läslyftet”. När du vill och om du vill!